OPLUŠTIL, A. Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni a to jak po stránce grafické a stylistické úpravy, tak i rozsahu a kvality zpracování daného tématu. Autor se v práci zabývá jak současnou produkci, tak i novinkami v oblasti automatické výměny nástrojů. Vhodným způsobem přibližuje čtenáři princip jednotlivých typů zařízení a nastiňuje trendy dalšího vývoje v oblasti využití automatické výměny nástrojů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bilík, Martin

Student ve své práci provedl poměrně kvalitní rešerši v současnosti používaných zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u frézovacích center. Dále porovnal výhody a nevýhody jednotlivých systému a způsobů automatické výměny nástrojů. Student ve své práci rovněž nastínil současné trendy a odhad vývoje návrhu těchto systémů a zařízení. Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Písemná a grafická úprava textu, grafů i tabulek je dobrá, některé z použitých obrázků však nejsou dostatečně kvalitní. Student svou prací prokázal dostatek znalostí a schopností, proto jeho práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49392