BĚLOCHOVÁ, K. Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Velmi pozitivně hodnotím samostatný a aktivní přístup studentky k řešenému tématu, během práce musela řešit řadu problémů, které se jí v rámci daného času více méně podařilo vyřešit a přineslo zajímavé výsledky. Pozitivně také hodnotím zručnost a pečlivost, se kterou prováděla všechny experimenty. Vědomosti doplňovala studiem hlavně zahraniční literatury a vhodně je využíívala při hledání řešení negativních výsledků. Doporučuji proto práci k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vojtíšková, Marie

Autorka v rámci diplomové práce prokázala možnosti využití a výhody molekulárních typizačních metod na bázi analýzy sekvencí specifických úseků genomové DNA pro taxonomii kvasinek. K práci mám následující dotazy: a) Která oblast kvasinkového genomu byla amplifikována primery ITS1 a ITS4 metodou PCR? b) V čem spočívají výhody analýzy Vámi zvolené oblasti genomu pro molekulární taxonomii kvasinek?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 19091