HANÁK, V. Systém měření teploty s výstupem Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Petr

Autor pracoval samostatně, iniciativně, vyžadoval minimum konzultací a při realizaci diplomové práce odvedl vysoce profesionální řešení. Zadání bylo komplexní, autor dobře využil dostupný čas, pracoval koncepčně a systematicky. Tomu odpovídá i odevzdaná diplomová práce, který má mimořádně vysokou úroveň jak odbornou, tak formální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

Student navrhnul a realizoval systém pro měření a monitorování teploty vybavený komunikačním rozhraním ETHERNET. Student navrhnul koncepci měřícího zařízení jako dvoumodulové zařízení, které se skládá z měřicí jednotky vybavené mikrokontrolérem a komunikační jednotky vybavené procesorem RABBIT a Ethernetovým komunikačním rozhraním. Student plně realizoval elektroniku měřicího modulu, kterou oživil a naprogramoval. Ehernetový komunikační modul byl realizovaná jen jako testovací vzorek na vývojovém kitu Rabbit. Zadání práce bylo časově dosti nároční a dále vyžadovalo hluboké odporné znalosti z oblasti senzoriky a analogové techniky, jelikož je požadována vysoké přesnost měření. Je možné konstatovat, že zadání práce bylo splněno a technické řešení především měřicího modulu je na vysoké technické úrovni. Student prokázal nadprůměrné znalosti v oblasti analogově-digitální techniky, mikrokontrolérové techniky a programování. Navržená modulární koncepce je logicky správná a technické řešení se od prvotního záměru vyvíjelo naprosto logicky a správně. Student prokázal pochopení problematiky a směřoval práci i koncepci zařízení správným směrem již od prvopočátku. Vlastní technické řešení je na vysoké úrovni, je technicky vyspělé a je vlastní prací studenta. Student prokázal vysoké schopnosti v oblasti samostudia a práce s veřejnými informacemi. Vlastní textová část práce je na dobré úrovni. Logické i technické členění není zatíženo výraznějšími pochybeními. Práce obsahuje veškeré informace týkající se koncepce, postupu práce, elektronického návrhu a výpočtů, oživení a zprovoznění. Programové vybavení je taktéž dostatečně popsáno. Nezbývá než konstatovat výborné inženýrské schopnosti studenta, o čemž svědčí jak technická realizace, tak i textová část diplomové práce. Student prokázal nadprůměrné znalosti a schopnosti a nezbývá než práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 22138