PETŘÍČEK, R. Podnikatelský plán pro rozvoj existující firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci oceňuji kvalitně zpracovanou analytickou část s dobře formulovanými závěry. Praktické návrhy navazují na závěry z provedených analýz. Oceňuji komplexní zpracování návrhů včetně finančního plánu a hodnocení rizik. Z diplomové práce je patrná dobrá praktická orientace diplomanta v řešené problematice.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Přibyl, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 54285