TŘETINA, V. Moderní optické přístupové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šifta, Radim

Student v rámci bakalářské práce provedl rozbor optických přístupových sítí založených na časovém a zejména vlnovém multiplexu. Dále vytvořil animace demonstrující provoz WDM-PON a WDM/TDM-PON systémů. V závěru práce vytvořil simulační modely TDM-PON, WDM-PON a WDM/TDM PON sítí a porovnal jejich přenosové parametry. Práce byla splněna v rozsahu zadání, avšak teoretické části v kapitolách 2 a 4 mohly být zpracovány detailněji. Rovněž interpretace výsledků praktické části mohla být zpracována lépe. Student byl aktivní a využíval konzultací. Z formálního hlediska bych vytknul občasné používání nevhodných a neodborných výrazů, dále pak typografické chyby.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Münster, Petr

Členění práce je provedeno logicky. Student v práci přehledně a srozumitelně představil problematiku pasivních optických sítí. Teoretická část se zaměřuje na standardy pasivních optických sítí a technologie přenosu. Kapitoly 6 a 7 se pak věnují vlastní práci, kdy student vytvořil animační modely sítí WDM PON a WDM-TDM PON. Pro dané modely byly provedeny i simulace ke zjištění maximální dosažitelné vzdálenosti a maximálního možného rozbočení. K rozsahu teoretického popisu nemám žádné zásadní výhrady. V praktické části měl student zjistit maximální možný počet rozbočení, což bohužel nebylo splněno. Student jen uvádí, že z důvodu časové náročnosti byly provedeny simulace pro maximální rozbočení 1:64. Odborná úroveň práce je na dobré úrovni. K formální a jazykové stránce mám řadu drobných výhrad, jako: nedodržování mezer mezi číslem a jednotkou, čísla a jednotky na dvou řádcích, v poděkování uvedena habilitační práce místo bakalářská, a řada dalších. Použitá literatura je dostatečná. K práci mám tyto méně závažné připomínky: - V grafech znázorňujících závislost výkonu na vzdálenosti mohl být výkon uveden spíše v dBm namísto mW. Zvláště pro hodnoty pod 0,01 mW nelze vhodně určit hodnoty výstupního výkonu. - V práci je nevhodně používáno xPON namísto PON.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 52195