BURIAN, P. Projekt bezpečnosti práce pro podnikatelský subjekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Student zpracoval práci se zájmem o řešenou oblast. Iniciativně i systematicky odstraňoval vzniklé problémy řešení. Práce je zpracována pro koncepční činnosti ve finančně zaměřeném podnikatelském subjektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly sestaveny v oblasti BOZP v organizaci zaměřené na zprávu a byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zaměření řešení bylo orientováno na ergonomii koncepčních funkcí ve firmě a k tomu byly zvoleny metody
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z jednotlivých kroků řešení byly sestaveny i pravidla realizace v konkrétní organizaci.
Praktická využitelnost výsledků B Závěry jsou dobrým základem pro rozhodování manažéra v oblasti BOZP
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická i jazyková úroveň splňuje požadavky vysokoškolské práce. Textová část je vhodně doplněna obrázky, grafy i přílohou
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Řešení je sestaveno studentem na základě práce s 26ti literárními prameny včetně legislativních i podnikových.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mgr.Milada Dittrichová

Práce popisuje a dokumentuje dosažený stav v oblasti BOZP a PO na pracovištích podnikatelského subjektu. Opírá se o vybranou část zpracované dokumentace.V oblasti BOZP se zaměřuje na ergonomické řešení pracovišť a na posouzení znalostí zaměstnanců o svých povinnostech v oblasti BOZP, které hodnotí v kontextu s požadavky, kladenými na zaměstnance v pracovním řádu a zákoníku práce. Na základě těchto informací činí závěr o celkové úrovni BOZP ve firmě. Jako rizikový faktor pracovního prostředí byl popsán hluk a problematika větrání - řešeno technickým opatřením. Z práce není zcela jasné, jde-li o celkový výsledek analýzy rizik a jaké další úkoly v prevenci rizik plní zaměstnavatel. Zákoník práce je v celé práci chybně označován jako zákon č. 242/2006 Sb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 54352