HOŘELKA, M. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Zlíně způsobenou sesuvem půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce je zpracována na požadované úrovni. Student v teoretické části v obecné rovině seznamuje s problematikou oceňování nemovitostí a jejich pojištěním, definuje základní pojmy související s danou tématikou. Na praktickém příkladě pojištění rodinného domu a jeho poškození pojistnou událostí aplikuje vhodné oceňovací metody při stanovení pojistné hodnoty a výše pojistného plnění. Práce je vypracována na dobré odborné úrovni a v souladu se zadáním, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce zpracováním i rozsahem odpovídá zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody oceňování související se zadanou problematikou.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Student doplnil získané podklady o výkresovou dokumentaci rodinného domu a vyznačil v ní poškozené konstrukce. Podklady a vstupní data zpracoval odpovídajícím způsobem, pro ocenění student použil vhodné metody ocenění.
Odborná úroveň diplomové práce C Student se orientuje v zadané problematice. V kapitolách s oceněním nemovitostí však chybí komentáře a dílčí závěry k výpočtům uvedeným v tabulkách. Nesprávným způsobem jsou uvedeny použité oceňovací předpisy.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce seznamuje s problematikou stanovení výše pojistného plnění při poškození nemovitosti pojistnou událostí.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student použité zdroje uvádí, u výpočtových tabulek ocenění není zdroj uveden.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Uspořádání diplomové práce a její celková úprava je velmi dobrá, úroveň snižují překlepy a gramatické chyby.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smilek, Petr

Úkolem studenta bylo stanovit pojistnou hodnotu nemovitosti ve vybraném časovém období a to nákladovou metodou, zdokumentovat pojistnou událost a popsat zjištěný rozsah škod, určit způsob uvedení nemovitosti do původního stavu a stanovit přiměřené náklady na provedení oprav v souladu s vybranými všeobecnými podmínkami pojistné smlouvy. Stanovit novou pojistnou hodnotu nemovitosti po opravách a porovnat ji s hodnotou nemovitosti před vznikem pojistné události. Diplomant v první části své práce uvádí čtenáře adekvátním způsobem do problematiky pojištění nemovitosti, jejich oceňování a uceleným přehledem základních teoretických definic tak dává základ pro zpracování praktické části práce. Zpracovává metodiku rozpočtování nákladů na stavbu, principy a postupy likvidace pojistné události. V druhé, praktické části své práce přehledně popisuje předmětnou nemovitost a definuje konkrétní škodní událost a její následky. Dále následuje hlavní cíl zpracované práce a to samotné ocenění posuzovaného objektu v souladu se zadáním práce a výpočet nákladů na uvedení do původního stavu. Autor Ing. Hořelka náležitě formuloval a naplnil cíle zadané práce, splnil zadané téma a obsahově uvedl čtenáře dostatečným způsobem do předmětné problematiky. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Teoretická a metodická úroveň zpracování je na dobré úrovni. Práce je vhodně členěná. Estetická, grafická část práce, syntaxe a sémantika zpracování jsou na požadované úrovni. Autor dodržel rozsah použité literatury a bibliografické normy. V kapitole 3.4.1 věnující se teorii likvidace pojistné události by bylo vhodné rozlišovat v určitých fázích procesu hlášení, šetření pojistitele a samotné likvidace mezi pojmy „škodní událost" a „pojistná událost", mezi nimiž je v praxi nezanedbatelný rozdíl. Autor v kapitole 4.4.6. jmenuje využitý rozpočtový program KROS plus, který je hlavním zdrojem konkrétních rozpočtových tabulek nákladů. Vzhledem k rychlému vývoji IT ve všech oborech by práci obohatila stručná kapitola s popisem a principem funkce předmětného expertního výpočtového systému či zmínka další konkurenčních systémů, které se v předmětné problematice oceňování využívají. Práce je čtivá, celkově odpovídá požadavkům na tento typ prací kladeným. Znalosti problematiky jsou dobré, autor je schopen dostatečně se v této problematice orientovat. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49522