FIGALLA, S. Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrůj, Jaroslav

Bc. Silvestr Figalla je vynikající student s příkladným přístupem k řešení zadané problematiky. Dokáže výborně pracovat s literaturou a dostupnými údaji, analyzovat a interpretovat je, a také tvůrčím způsobem navrhnout plán činnosti co do rozsahu i časového řešení. Student má smysl pro experimentální činnost a vyniká technickým nadáním, zcela samostatně navrhl a zkonstruoval bezpečnou laboratorní aparaturu pro studium reakcí v mikrovlnném poli. Dosáhl velkého počtu cenných a pozitivních experimentálních výsledků s předpokladem možnosti jejich využití ve výrobě. Kvalita zpracování dílčích výsledků má jen drobné formální nedostatky. Podrobnější údaje o složení produktů zadavatele nemohou být zveřejňovány. Celkové hodnocení dosažených výsledků a formulace závěrů práce jsou zpracovány podle mého názoru výborně a doplněny návrhem pro další postup prací na zadaném průmyslovém tématu. Student využíval konzultací jak s vedoucím práce, tak i se zadavatelem Kingspan a.s., kde prováděl také část experimentů čtvrtprovozního charakteru ve vývojovém středisku. Práci hodnotím stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, František

Předložená diplomová práce se zabývá mikrovlnou solvolýzou síťovaných PIR-PU pěn pro následné využití recyklátu ve výrobě. Jedná se o aktuální téma s přímým dopadem na ochranu životního prostředí a rovněž z hlediska technického provedení solvolýzy je téma moderní. V teoretické části je pojednáno o chemii PU a PIR-PU pěn, je provedena rešerše na téma recyklace polyuretanů a depolymerace PU pěn solvolýzou a depolymerací s PET, katalýzy depolymerace a v samostatné kapitole o mikrovlnném záření používaném k depolymeracím a jeho zdrojích. Teoretická část je rozsahu 50 stran a je logicky zpracována a podložena citacemi literárních zdrojů. Postrádám kapitolu cíle práce, ty jsou částečně popsány na začátku kapitoly „Experimentální část“. Zadání diplomové práce nebylo zcela splněno, neboť chybí zmínka o čtvrtprovozní zkoušce. Experimentální část neobsahuje kapitolu nazvanou výsledky a diskuze. Výsledky a diskuze jsou zpracovány na pouhých 11 stranách, z čeho přibližně 7 stran jsou obrázky a tabulky, z nichž většina není vůbec citována. V kapitole 3.3.4 je na obr. 42 uvedeno nekomentované a neinterpretované FT-IR spektrum recyklátu, ačkoliv se netýká reakčních podmínek přípravy recyklátu. Kapitola 3.4.1 obsahuje tři obrázky, z nichž dva jsou vytvořeny ze stejných experimentálních dat a neobsahuje vůbec žádný komentář nebo interpretaci. Kapitola 3.4.2 obsahuje neúplný popis metody kelímkové zkoušky, formálně nesprávnou tab. 11 a neúplný popis typu katalyzátoru s neurčitou koncentrací uvedenou v práci v řádu několika desetin procent. Pro stavební materiály jsou některé katalyzátory reakce –OH + OCN- povoleny dle REACH pouze do maximální koncentrace 0,1 %, což je důležité z hlediska ochrany životního prostředí. Návrh dalšího postupu a závěr je formulovaný logicky. Jazykově je práce zpracována velmi dobře, ačkoliv lze nalézt řadu drobných překlepů a nedostatků např. ve slovech alofanát, hexametyléntetraamin, chybí PMDI v seznamu zkratek apod. Formální úroveň, interpretace a diskuze výsledků jsou nejslabší stránkou diplomové práce. Naopak je třeba zdůraznit, že věcně se jedná o aktuální téma a student dosáhl nalezením vhodné katalýzy, složení reakční směsi, optimalizace reakčního času a režimu ohřevu pro vhodnou viskozitu recyklátu s možným využití v technologii významných výsledků pro metodu chemické recyklace PU-PIR tvrdých pěn. Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím diplomovou práci velmi dobře – B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 58587