DANĚK, M. Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Pavel

Student nemohl splnit celé zadání (výpočet magnetického vektorového potenciálu), protože nebyl k dispozici počítač s dostatečně velkým objemem RAM. Tomu by však bylo možné zabránit, kdyby se problematice věnoval od začátku roku. Protože jsem požadovaný objem RAM podcenil a výkonný počítač nezajistil včas, uděluji studentovi za splnění zadání plný počet bodů, protože to nemohl nijak ovlivnit. Hlavní část práce nicméně student odvedl v dobré kvalitě a na jeho výsledky bude možné snadno navázat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Pfeifer, Václav

Student ve své práci rozebíra problematiku simulace toroidních cívek. Struktura teoretické práce je koncipována logickou formou - rozbor teoretické problematiky, návrh simulovaného objektu a samotná simulace. Student také diskutuje a rozebírá odpovídající problémy a výsledky a výlsedky jsou prezentovány ve dormě posloupnosti tabulek a obrázků. V tomto bodě bych měl asi jedinou větší výhradu k praci a to právě dlouhe sledy tabulek a grafů, které by měly být spíše umístněné v sekci příloh. Diskutabilní je také studentův přístup při citaci vzorců. Celkově student splnil zadání v celém rozsahu a doporučuji práci k obhajobě s hodnocením A/96B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 21808