PAULÍK, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Zajímavý hmotový koncept není dotažen do přesvedčivého architektonického řešení, dokumentace je poměrně strohá a ne zcela dopracovaná (šrafy, popisky vyšších podlaží. Přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Student pracoval soustavně a systematicky, účastnil se pravidelně konzultací, bohužel se mu nepodařilo rozložit čas určený ke zpracování, důsledkem čehož jsou níže uvedené nedostatky.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Pokorný, Filip

Student prokázal dobrou připravenost k obhajobě a rovněž prokázal jistou úroveň invence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistické řešení se snaží prostřednictvím originálně pojatých hmot doplnit nárožní parcelu bloku. Forma hmotového řešení je v této práci nadřazená. Výsledek ale působí dobrým dojmem a do lokality zapadá.
Architektonické řešení C Architektonické řešení je o poznání měně kreativní než hmotové řešení a dá se říct že je za ním o krok pozadu, ale i přesto nepůsobí rušivě nebo nehodnotně.
Provozní řešení B Provozní řešení je zřejmé a poměrně dobře promyšlené bez zásadních chyb. Sympatický je zvažovaný standard bydlení studentů.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení je jasné bez zásadních nedostatků a chyb, detail fasády by mohl být propracovanější. Otázkou zůstává počet suterénů na břehu řeky u domu s takovou funkční náplní.
Formální úroveň B Formální úroveň je dobrá, výkresy jsou pečlivě zpracovány a dobře čitelné.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 39649