KUDLIČKA, J. Fenomén favela [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Jan Kudlička ve své diplomové práci nabízí zajímavé řešení gradující problematiky chudinských čtvrtí světových megapolí. V teoretické části diplomové práce se zabývá problémy i srovnáním exemplárních světových slumů, zajímavá fakta jsou podepřena množstvím načtené související literatury. Autor v zápalu práce neváhal vycestovat do Jižní Ameriky, aby se zde po několik měsíců v tvůrčím kolektivu podrobně seznamoval s chudinskými částmi – favelami – notoricky známého Rio de Janeira. Tato zkušenost a úzká spolupráce s tamějšími odborníky mu umožnila vytvořit výjimečné řešení, založené na hlubokém pochopení favely jako živého lidského společenství Otázky a náměty k obhajobě: - výhody decentralizace a hierarchie jednotlivých center V Brně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování tvůrčí, svědomitý a pečlivý s velkým osobním nasazením a zájmem
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Chválím přístup studenta i samotné téma práce, které je pro současný svět otázkou k zamyšlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomová práce řeší regeneraci části slumu Rocinha v jihoamerickém městě Rio de Janeiro. Urbanistické řešení a samotný koncept je velice důležitým prvkem pro danou regeneraci území. Student kladl důraz na analýzu místa, na současnou situaci v chudinské čtvrti.
Architektonické řešení A Student dané místo navštívil, trávil zde čas. Koncept je založen na nebourání stávajících staveb, na doplnění nových funkcí a rozdělení funkci do jednotlivých pater. Architektonické řešení vychází z tradic místa, je kladen důraz na nové fasády. Dispozice jsou přehledně prezentovány na výkresech.
Provozní řešení A Diplomová práce řeší provozní a funkční schémata jednotlivých pater. Student navrhuje veřejný prostor v parteru s využitím služeb. V patrech se nachází bydlení a na střešní prostory jsou určeny k pěstování zeleniny a také k oddychu (divadlo, kino). Není zapomenuta ani možnost dopravy např. moto, taxi, zajišťující dopravu dané komunity. Jednoduché řešení nových – malých dispozic ve stávajících slumech se mohou měnit v závislosti na potřebách uživatelů.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je znázorněno na výkrese detail – řez fasádou. Je použito tradičních materiálů daného regionu, cihlová výplň je nahrazena ztužující ocelovou rámovou konstrukcí. Skladba v úrovni základu je chybně značena.
Formální úroveň A Formální úroveň této diplomová práce je velmi dobrá. Grafická úroveň je přesvědčivá. Analýza, koncept, prezentace řešení před oponentem včetně modelu je na vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 38860