BOHUTÍNSKÝ, J. Řídicí a signalizační jednotka pro sportovní utkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolouch, Jaromír

Zadání je splněno. Diplomant pracoval samostatně a iniciativně. Navrhl koncepci řídicí jednotky s procesorem a požadovanými periferiemi, které plně vyhovují požadavkům zadání. Zpracoval také programové vybavení potřebné pro funkci jednotky. Jednotku vyrobil a oživil. Při konzultacích bylo zřejmé, že dobře ovládá praktickou realizaci vyvíjeného zařízení. Poněkud větší problémy byly s obsahovým zpracováním zprávy projektu, zejména s výpočty potřebných hodnot parametrů součástek a s dokumentací těchto výpočtů. Nicméně výsledný výrobek funguje správně, takže volba těchto hodnot byla zřejmě vcelku správná. Diplomant také prokázal schopnost samostatně se orientovat v odborné literatuře potřebné pro úspěšný vývoj řídicí jednotky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Chmelař, Milan

Pan Bc. Jaroslav Bohutínský měl za úkol ve své diplomní práci navrhnout jednotku pro sportovní utkání. V krátkém úvodu jsou charakterizovány velmi stručně vlastnosti, které by jednotka měla mít. Zde bych očekával informaci o tom, pro jaké sporty se s touto jednotkou počítá. V dalším textu je pak popis dílčích částí navrhovaného systému.Z přiložených fotografiíí je zřejmé, že celá jednotka byla realizována. Celkové schéma je uvedeno na obr.10. U řady součástek není zřejmé, jak byly jejich hodnoty určeny. Výpočty jsou uvedeny jen pro některé. Při výpočtu prvků obvodu akuistické signalizace se počítá s průměrnou hodnotou proudového zesilovacího činitele.udávanou výrobcem. Správně by však měla být uvažována hodnota minimální.Systém má i zálohování z baterie 12V, Ze schématu není ovšem jasné, zda-li při výpadku sítě budou fungovat i LED zobrazovače. Po formální stránce nelze mít k předložené práci výhrady. Text je srozumitelný a má i logickou strukturu. Některé nedostatky lze přičíst na vrub nezkušenosti. Je však zcela zřejmé, že zadání diplomní práce bylo splněno. Z těchto důvodů doporučuji diplomní práci Bc. Jaroslava Bohutínského k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 31104