ŘÍHA, L. Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomant pracoval samostatně, se zájmem o řešenou problematiku. Dobře si byl vědom potřeby teoretických přístupů, u kterých vhodně uplatnil i svůj názor na možné postupy pro malou firmu z dřevozpracujícího průmyslu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomant řešil danou problematiku v malé výrobní firmě z odvětví dřevozpracujícího průmyslu a navržené postupy splňují vytvořené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Dobře zpracoval postup i metody pro postupné kroky splnění svých řešení pro realizaci výkonnosti malé firmy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretoval jak dosažení technických výsledků a závěrů, tak i v oblasti vedení lidí, tedy manažérských výsledků.
Praktická využitelnost výsledků B Pro malou firmu je důležitý pohled z "venčí" firmy a tím i nabízenou využitelnost výsledků, což diplomant dokázal.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava je na inženýrské úrovni, tabulky, obrázky a grafy vhodným způsobem rozšiřují porozumění textové části práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Pracoval s 13 literárními zdroji, které jsou zaměřeny jak do technické oblasti, tak i manažérské a ekonomické.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Machala, Pavel

Student zaměřil na konkrétní problémy a dokázal v práci popsat jednotlivé kroky řešení. Práce aplikuje získané poznatky v reálné situaci. Potěšilo mě, že student byl schopen navrhnout projektový a časový plán, který dokázal dodržet.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 54676