BLUMENSTEIN, M. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Práce využívá pouze standardních metod, řešení není inovativní a zpracování práce nepřináší nové poznatky. Pro obhajobu doporučuji následující otázku: Je možno hodnotit vstupní data pro zpracování jako homogenní. Pokud ne, jak by jste navrhoval tyto nepřesnosti eliminovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rada, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 38864