KONCZI, R. Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

S prací studenta jsem velmi spokojen, projevil samostatnost a při rozhodování o směřování práce dokázal správně argumentovat. V zadání se sice objevil požadavek na transormaci do MIDI, ale jak se ukázalo během řešení práce, nebylo možné to stihnout. K práci nemám výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mačák, Jaromír

Student se ve své bakalářské práci zabývá realizací automatického bubeníka, kde využívá fragmentů partitury bubeníka uložených ve formátu MusicXML, které transformaje do souboru pro program Pure Data nebo jako jeden výsledný MusicXML soubor. Práce je přehledně strukturovaná, student prokázal schopnost práce s literaturou. Při realizaci automatického bubeníka v programu Pure Data zvolil autor jednodušší postup, kdy nejprve sloučí jednotlivé fragmenty partitury do jednoho MusicXML souboru a poté provede transformaci celého souboru. Podle mne daleko výhodnější a ne přiliš složitější by bylo využít jednotlivých fragmentů partitury a cyklů v programu Pure Data. Výsledný soubor by pak byl mnohem přehledější a umožnill by i snažší editaci. Dále se autor místy ne zcela přesně vyjádřil, což může vést k mylným interpretacím výsledků, ale i přesto je odborná úroveň práce vysoká. Po formální stránce nemám výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 21665