CIGÁNEK, J. Hranové konečné prvky v časové oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Cílem diplomové práce bylo vytvořit sadu skriptů pro modelování šíření vln dvojrozměrnou strukturou v kmitočtové oblasti a v oblasti časové. Numerické modely měly být založeny na hybridních uzlově-hranových konečných prvcích. Řešeny měly být problémy dokonale přizpůsobených vrstev, adaptivního časového kroku (pro časovou oblast) a výpočtu rozptylových parametrů (pro kmitočtovou oblast). Diplomant všechny uvedené problémy vyřešil a skripty implementoval. Funkčnost skriptů byla ověřena simulacemi v programu COMSOL Multiphysics. Student na diplomovém projektu intenzivně pracoval celý semestr. Pravidelně docházel na konzultace diskutovat principiální problémy. Méně závažné problémy řešil samostatně. Intenzivně přitom využíval originální anglicky psanou odbornou literaturu. O původních přístupech, které v rámci diplomové práce vyvinul, připravuje časopisecký článek. Práce je psána stručnou a výstižnou formou, celá je napsána anglicky. Nicméně, formální úpravě práce mohla být věnována větší pozornost: v řadě obrázků (např. obr. 8.15 až 8.18) nejsou popsány osy, ne všechny symboly použité v rovnicích jsou řádně vysvětleny, ne vždy je způsob zápisu symbolů v rovnicích identický s jejich zápisem v textu, ne vždy jsou jednotlivé zápisy a jednotlivé grafické reprezentace výsledků formálně konzistentní. I přes uvedené formální výhrady hodnotím předloženou diplomovou práci jako mimořádnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Motl, Milan

Autor se v práci zabývá obtížnou tématikou implementace metody konečných prvků v časové oblasti, navíc její uzlově-hranové varianty. V prvních kapitolách je rozebrána teorie hybridních uzlově-hranových konečných prvků a teorie metody konečných prvků v časové oblasti. Dále se autor věnuje perfektně přizpůsobeným vrstvám. Výsledky teoretického rozboru jsou uplatněny při implementaci metody konečných prvků v časové oblasti. Jako model je použit vlnovod parallel plate, s jednou stěnou tvořenou perfektně přizpůsobenými vrstvami PML. Dále jsou zde modelovány dielektrické vrstvy. Implementace PML je v kapitole 5 ověřena srovnáním s výsledky v programu Comsol, který pracuje ve frekvenční oblasti. Autor používá vlastní implementaci metody konečných prvků. Programy jsou napsány pro prostředí Matlab. V práci mohla být lépe dokumentována implementace vycházející z uvedených teoretických vztahů. Autor splnil zadání diplomové práce. Rozsah provedené práce a odborná úroveň je mimořádná. Práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 31107