BEDNÁŘOVÁ, K. Daňová uznatelnost finančních nákladů na úvěry a půjčky v konkrétních obchodních společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě. Doporučuji odpovědět na následující otázku: Jakým způsobem ovlivní zdanění úroků skutečnost, zda je příslušná osoba rezidentem či nerezidentem v ČR?

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jurajdová,, Hana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54713