BORDÁCS, B. Dálkové ovládání televizního přijímače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermany, Jiří

Student přistoupil k řešení práce aktivně, konzultací využíval pravidelně. Při řešení vzniklých problémů by však bylo třeba větší samostatnosti. Výsledkem jeho práce je návrh a realizace laboratorního přípravku do předmětu Základy televizní techniky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce E 10/20
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Hála, Ondřej

Předložená diplomová práce je zaměřena zejména na návrh přípravku pro měření parametrů dálkového ovládání a následně na vytvoření laboratorní úlohy se všemi jejími náležitostmi. V teoretické části diplomové práce diplomant rozebírá jednotlivé parametry infračerveného přenosu. Popisuje druhy modulací IR záření a nejčastěji využívané protokoly. Na závěr teoretické části diplomant popsal přenosovou soustavu s využitím infračerveného přenosu a možné zdroje rušení. V druhé polovině práce, která je věnována samotnému návrhu jsou popsány jednotlivé obvody měřící jednotky a je navrženo celkové schéma. Po realizaci jsou změřeny parametry dálkového ovládání a z dosažených výsledků jsou vyvozeny závěry. V příloze je uvedeno zadání vzorové laboratorní úlohy a také její vypracování se všemi numerickými a grafickými výsledky, které jsou ovšem méně zdařile zpracované (např. chybí popisy os u směrových charakteristik). Rozsah práce odpovídá požadavkům tématu. Diplomant splnil studijní i experimentální část zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 31106