HOLÁSKOVÁ, R. Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Domníváte se, že by měla být rozšířena možnost investování penzijních fondů do akcií, komodit či realit a to i za cenu vyššího kolísání výkonnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Richterová, Jana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38869