BOBEK, J. Návrh a zhotovení zařízení pro osazování pájecích kuliček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nicák, Michal

Josef Bobek se ve své bakalářské práci věnoval konstrukci zařízení pro hromadné osazování pájecích kuliček pro BGA pouzdra s využitím opravárenské stanice FRITSCH. Pouzdra BGA a jim příbuzná s kuličkovými vývody jsou stále více používána, avšak při testech v laboratoři dosud nebyla k dispozici vhodná pomůcka pro hromadné a opakovatelné osazování takových pouzder kuličkami. Manuální osazování pinzetou je, zejména u pouzder se stovkami kuliček, naprosto nevhodné, zdlouhavé a přináší množství potenciálních chyb. Student se nejprve v rešerši teoreticky seznámil s technologií BGA propojů a s metodami užívanými k osazování kuliček ve výrobě. Následně navrhnul osazovací zařízení tak, aby bylo možné jej instalovat a používat bez nevratných zásahů do stanice FRITSCH s využitím jejího optického hranolu. Přesné vodící části pojezdu student samostatně vyjednal s dodavatelem. Zbytek zařízení podle návrhu postupně zhotovil. Skládá se z ramene a pohyblivé vakuové hlavy, pro kterou je možné na ústavu snadno zhotovit další matrice pro rozličné typy pouzder. Zařízení umožňuje nasát, sesouhlasit přesně na plošky a osadit celou sestavu pájecích kuliček najednou se zachováním definovaného rozestupu. Tím se dosáhlo dobré opakovatelnosti a celý proces se výrazně zrychlil, čímž se mj. omezilo zasychání pasty/tavidla během procesu. Spolu s testy osazení byly také provedeny početné testy pájení pouzder přímo na opravárenské stanici, kde se podařilo pro zkušební pouzdro užívané ve výuce najít kombinaci vhodných parametrů pájecího profilu (průtok vzduchu, teploty, časy, IR předehřev..). Několik testů bylo provedeno v in-line horkovzdušné peci. Pro instruktáž oblsluhy byl sestaven názorný návod, který je přílohou. Na konstrukci zařízení pracoval student poměrně samostatně. Práci by však neuškodilo lepší rozvržení v čase, neboť měsíce získané rozvolněním studia zůstaly nevyužity. Jistě by bylo možné takový čas iniciativně použít k provedení rozsáhlějšího testování s různými kombinacemi substrátů, pájecích past i tavidel. Poněkud podrobnější a rozsáhlejší mohl být i popis testů, které byly provedeny v rámci testování. Zadání práce však bylo splněno, zhotovené zařízení je funkční a bude využíváno jak při výce předmětu MMTE, tak při dalších laboratorních experimentech s různými pouzdry typu BGA. Práci proto doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení 80b (B).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Szendiuch, Ivan

1. Splnění požadavků zadání Zadané téma „Návrh a zhotovení zařízení pro osazování pájecích kuliček“ se zaměřením na využití ve výukovém procesu představuje jednu z velmi důležitých dílčích oblastí technologického postupu při realizaci moderních způsobů pouzdření a 3D struktur. Zadání bylo v širším slova smyslu splněno, i když některé kapitoly by mohly být koncipovány více k problematice mikroelektroniky namísto ekonomiky, jejíž řešení zadání nevyžaduje. 2. Základní zhodnocení bakalářské práce Téma bakalářské práce je zpracováno obsahově na sotva průměrné úrovni, např. kapitola 8 popisující experimentální práci na zařízení je velmi stručná (vlastní text je na necelých dvou stranách, popis obrázků které tuto kapitolu vyplňují je velmi stručný). 3. Hodnocení formální stránky předložené práce Předložená diplomová práce je logicky členěna. Estetická stránka je dobrá, práce by mohla být pečlivěji zpracována (malé mezery mezi obrázky a jejich nadpisy, rozložení textu a obrázků na stránce atd.). 4. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů Student využil ke studiu zadaného tématu a při vypracování bakalářské práce nezbytné poznatky z literatury uvedené v práci. K podobným zařízením využívaným ve světě není citována žádná literatura. 5. Hodnocení realizačního výstupu Jednoznačným výstupem bakalářské práce je rameno pro osazování pájkových kuliček, navržené a realizované studentem, což lze považovat za klíčové pozitivum celé práce. 6. Hodnocení práce z hlediska přínosu a způsobu využití Příliš nových poznatků práce nepřinesla, spíše lze považovat za přínos zkompletování celého zařízení a jeho začlenění do laboratoře, kde na něm bude vedena také výuka. 7. Souhrnné hodnocení Student zpracoval téma zadané bakalářské práce na nezbytně nutné úrovni. Za pozitivní skutečnost lze považovat praktické využití ve výukovém procesu i při výzkumných aktivitách. Na základě uvedených skutečností doporučuji bakalářskou práci přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 54779