KRUŽÍK, M. Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Jiří

Diplomová práce svým rozsahem práce neodpovídá zadání a některé jeho body naplňuje pouze částečně. Přístup studenta k řešení práce byl dobrý s vlastním přínosem a iniciativou. Formální a grafické zpracování je na dostačující úrovni. V úvodní části práce, především v kapitole 2, chybí jakákoliv obrazová dokumentace, která by vhodným způsobem doplnila a osvětlila popisovanou problematiku. Dále např. v kap. 8 by bylo vhodné uvést příklady průběhů simulovaných veličin a především postup výpočtu srovnávaných parametrů. Závažným nedostatkem je nejasná definice předávacího místa, tedy vztažného bodu pro výpočet kontrolovaných parametrů souvisejících s provozem VE. Výsledky práce lze brát jako výchozí, nikoliv však konečné. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Orságová, Jaroslava

Uvedená diplomová práce se zabývá zpětnými vlivy zdrojů rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie v místě jejich připojení do ES. Jedná se konkrétně o modelování produkce flickru větrnou elektrárnou o výkonu 225 kW připojené do sítě 22 kV přes blokový transformátor 22/0,4 kV. Výsledkem simulace by mělo být kolísání napětí v přípojném bodě, na základě kterého je určena míra dlouhodobého flikru. Tato hodnota se následně srovnává s výsledky získanými podle současně platné metodiky, tak je uváděna v příslušné PNE nebo v PPDS. Celá problematika je uvedena kapitolami o zdrojích rozptýlené výroby, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a současnými připojovacími podmínkami, dále autor uvádí příklady současných simulačních modelů pro řešení přechodných dějů na soustrojích větrných elektráren. Vlasní řešení popisuje na zbylých 10 stranách práce. Nedostatečný rozsah uvedené části práce považuji za její hlavní nedostatek a vzhledem k tomu, že výsledky simulace nejsou v práci prokazatelně uvedeny, musím konstatovat, že zadání práce bylo splněno pouze z části. Co se týče odborné úrovně práce odpovídá horší rešeršní studii v daném tématu. Interpretované výsledky nejsou zcela průhledné a stručnou diskuzi v závěru nelze považovat za vypovídající. Za podstatný nedostatek formálního zpracování považuji převším absenci jednotek u většiny používaných veličin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 22583