FAMFULÍK, L. Modul pro sledování mobilních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Posuzovaná práce popisuje problematiku vozidlových jednotek určených pro sledování vozidel, obecně spadající pod Fleet Management. Diplomant se zaměřuje na konkrétní výrobky firmy NAM system a.s., jednotku NCL07 a NCL09. V úvodu práce je provedena analýza obou jednotek. Zapojení jednotek je rozděleno do jednotlivých logických modulů, které jsou popsány jak z hlediska funkce, tak i použitých komponent. Na závěr analýzy jsou stanoveny cíle pro inovaci jednotky. Dále následuje kapitola Teorie měření veličin. Kromě klasické části o měření a zpracování naměřených výsledků, obsahuje část, zabývající se transformací souřadnic pro měření a kalibraci akceleračních čidel. V kapitole Měření parametrů jednotky je uveden způsob měření a naměřené výsledky. Již první měření proudového odběru jednotky se naměřené hodnoty výrazně liší od údajů uváděných výrobcem (výrobce udává odběr v úsporném režimu cca 8mA, diplomant uvádí 15,66mA). Dále jsou v tabulce 4 na str. 32 uvedeny výsledky, které si logicky odporují. Měření v režimu 3 vykazuje vyšší hodnoty odběru, než režim 4. Podle způsobu měření lze očekávat opak. Vzhledem k tomu, že diplomant tyto výsledky nijak nekomentuje, není jasné, zda jde o překlep (záměna hodnot v tabulce), nebo se měřená jednotka opravdu chová proti očekávání. I následující měření jsou bez vyjádření, zda jsou výsledky v očekávaných mezích nebo jsou špatné. Výsledky měření parametrů akceleračního čidla se mi nepodařilo nijak interpretovat. Z uvedených údajů v tabulce 7 na str 38, není zřejmé, jak diplomant vlastně určil citlivost čidla. Ani způsob měření „teplotní závislosti akcelerometru za pomocí náklopné plošiny umístěné v kalibrované termostatické komoře“ zmíněné na str. 39 mi nebylo jasné. Celá kapitola 4.2 Měření v provozu, přesněji její konkrétní obsah, budí dojem, že se zadáním DP nijak nesouvisí. Diplomant provedl měření, jehož výsledkem je konstatování, že Brno má silnice různé kvality. Např. uváděné hodnoty rychlosti vozidla v jednotkách dm/h (např. 800dm/h) je velmi neobvyklé a samá hodnota (např. 0,08km/h) je pro osobní vozidlo obtížně dosažitelná. Kapitoly 5 a 6 se věnují návrhu nové – inovované jednotky. Z popisu vyplývá, že se diplomant snažil najít nedostatky současných jednotek NCL a odstranit je. Objevují se nápady, které by opravdu mohly být užitečné. Bohužel z dalšího popisu pak již není jasné, zda je diplomant realizoval, případně alespoň experimentálně vyzkoušel. Celkově práce působí nevyváženě. Z popisu není jasné, jak a zda diplomant aplikoval teoretické poznatky do praxe. Chybí kvalitativní zhodnocení – porovnání dosažených výsledků diplomanta s již existujícími verzemi jednotek NCL. Osobně se domnívám, že skutečné výsledky diplomanta jsou lepší, než vyplývá z textu jeho diplomové práce. Posudek vypracoval zadavetel a konzultant projektu Ing. Roman Němec (fy. NAM,s.r.o.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 11/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Zamazal,, Michal

Zadáním diplomové práce byla analýza koncepce jednotky pro sledování mobilních objektů NCL07 firmy NAM system, a.s., na jejímž základě měla být navržena její inovace. Realizovaný prototyp měl být porovnán s původním typem NCL07 a konkurenčními produkty. Student provedl podrobný rozbor jednotky NCL07 i novějšího typu NCL09 z hlediska koncepce řešení jednotlivých funkčních bloků a jejich klíčových součástek. Zejména se jedná o modul GSM, GPS, napájení a senzory. Zvláštní důraz byl kladen na senzor zrychlení, kde provedl i experimentální ověření funkce. Z práce je patrné, že student se práci věnoval důsledně s ohledem na vysoce praktický výsledek, kterým je komerční produkt. Zvlášť bych ocenil důraz, který byl kladen na výběr součástek z hlediska příkonu, rozměrů, ceny a EMI včetně provedených měření. Chybí zde však porovnání změřených výsledků s příslušnými normami, kterým musí výrobek uváděný na trh vyhovovat a to především v oblasti EMC. Student také prokázal dobré znalosti v oblasti zásad návrhu vícevrstvých DPS. Formální stránku práce mírně degradují ojedinělé chyby ve formě překlepů a poněkud zmatené vyobrazení vrstev DPS v přílohách B.1 a B.2. Také v práci postrádám fotografii vyrobeného prototypu jednotky a měření tohoto prototypu. Není tedy zřejmé, zda byl prototyp realizován, jak bylo požadováno v zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce A 48/50
Splnění požadavků zadání C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 31119