BĚČÁKOVÁ, H. Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Formulace hlavního cíle práce není přesná (český jazyk)
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Analýza trhu popisná, chybí hlubší vhled (potenciál trhu, struktura trhu, atd.)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Překlepy, nedokončené věty, nepřesnosti v pojmosloví apod. např. v teorii použitý termín u 7P prezentace (v praktické části pak Physical evidence
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vrtalová, Linda

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř logicky navazujících kapitol, jejichž obsah je v souladu s předem stanoveným zadáním. Teoretická část práce přehledně vymezuje problematiku marketingového plánování. Navržený marketingový plán je zpracován na základě získaných znalostí, které jsou vhodně aplikovány na konkrétní situaci vybrané firmy. Studentka podrobně popsala činnost společnosti Daniel´s Donuts, s.r.o., její postavení na trhu, konkurenci a vytyčila silné a slabé stránky, na jejichž základě vypracovala návrhy dalšího rozvoje, možnosti zvýšení poptávky a eliminace současných problémů. Cíle práce, které si autorka v úvodu stanovila, jsou v praktické části splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49033