FORRÓ, B. Studie využití pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat praktické možnosti využití pomaloběžných větrných turbín a vytvořit jednoduchý návrh aplikace s touto turbínou. Student se držel bodů osnovy a dá se říci, že formálně splnil zadání, ale po obsahové stránce je práce příliš obecná - bez nápadu a vlastních přínosů. Analýza možností využití je velmi primitivně zpracována a postrádá kompletní výčet možností, strukturu i návaznost. Při jednoduchém konstrukčním návrhu, kterým je práce zakončena, je vidět jakási struktura, ale bohužel ve výpočtu jsou chyby, které svědčí o nedbalosti či nepochopení základních principů. Aktivitu studenta hodnotím jako průměrnou. Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce E 10/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání E 27/50
Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Paar, Martin

Práce se zabývá návrhem a využitím pomaloběžné větrné elektrárny se Savoniovým rotorem. Úvod práce je zaměřen na základy využití energie větru a na rozdělení větrných elektráren. Ve druhé polovině se student zabývá návrhem parametrů Savoniova rotoru a k němu vhodného generátoru. Hodnocení celé práce i samotného návrhu je popsáno v závěru. Studentem sepsaná práce je pěkně graficky zpracována. Po odborné, hlavně po obsahové stránce, práce nedosahuje potřebných kvalit. Analýza vlastností pomaloběžných větrných turbín je zredukována na rozdělení vztlakové a odporové. Student se omezil s možnostmi praktického využití těchto turbín pouze na výrobu elektřiny. Ve výpočtové části jsou chybně stanoveny otáčky rotoru. Ve vzorci je použit průměr celé jedné misky rotoru místo skutečného poloměru celého rotoru. Student se nedržel předepsané šablony, seznam symbolů a zkratek z cela chybí. Mezi hlavní formální nedostatky lze vyčíst nesouvislé značení obrázků (např. Obr. 5-3 se vyskytuje v obsahu dvakrát) či značení rovnic, které neodpovídá kapitolám a v jednom případě i značením v celém dokumentu. Student užívá v práci první osobu jednotného čísla, což je u tohoto typu dokumentu nezvyklé. Některé části dokumentu obsahují prakticky přímé citace z jiných textů, které ale stylově neodpovídají bakalářské práci. Celkově lze konstatovat, že práce sice splňuje zadání, ale její obsah je velmi nedostatečný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce F 10/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 22189