GAJDOŠ, M. Analýza elektroencefalografických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Student se ve své bakalářské práci zabýval problematikou elektroencefalografie. Prostudoval princip měření EEG signálů a u vybraných jedinců měřil EEG signály pomocí klinického přístroje firmy ALIEN. Měření probíhalo podle přesně stanovených podmínek. Dále se v práci podrobně zabýval zpracováním jednorozměrných signálů a prezentací výsledné analýzy naměřených dat. K tomuto účelu student vytvořil program v grafickém rozhraní GUIDE v programovém prostředí MATLAB. Vytvořený program je přehledný a funkční. Tento program následně využil pro analýzu EEG za účelem sledování bdělosti a únavy jedinců během vykonávání předem definované činnosti. Výsledky pak statisticky vyhodnotil. Zadání bylo splněno v celém rozsahu a nad rámec byla vytvořena aplikace v grafickém rozhraní GUIDE. Student se své práci věnoval soustavně a systematicky. Byl velmi aktivní po celou dobu řešení a část své práce prezentoval na studentské soutěži EEICT. Jeho práci hodnotím z pohledu vedoucího práce nejvyšším možným bodovým hodnocením, 100b (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo prostudovat princip metody, způsob snímání, zpracování a vyhodnocování signálů v elektroencefalografii. Zaměřit se měl na využití této metody při sledování únavy a mikrospánku řidičů. Z předložené práce je patrné, že se student zadanému tématu věnoval s plným nasazením. Seznámil se se způsoby snímání i vlastnostmi EEG signálů, metodami zpracování i hodnocení využitím spektrální analýzy, modifikovaných periodogramů, topografického mapování i statistických metod. Zabýval se i využitím EEG signálů při detekci únavy a mikrospánku. V experimentální části práce provedl měření na trenažéru s 8 dobrovolníky, kdy u 3 byl prokázán mikrospánek. Data analyzoval v Matlabu, kde vytvořil programovou aplikaci EEG view. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno. Dosažené výsledky z většího počtu testovaných osob by však měly být verifikovány na klinickém pracovišti. Po formální stránce je práce psána koncentovanou formou textu bez redundancí - ke škodě však hustým řádkováním. Vlastní text je zatížen minimálně nepřesnostmi, slangovými výrazy, ale i hrubou neúctou k češtině. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 30656