BADIN, P. Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Skula, David

Úkolem bylo vytvořit systém bezdrátového přenosu ze snímače do počítače. Senzor bude umístěn na otočné měřící stolici a bude napájen bateriově. Student zadání splnil. V první části práce student provedl průzkum trhu v oblasti bezdrátových modulů. Tato část je zdařilá, i když neobsahuje všechny dostupné možnosti. V další části práce student rozebírá možnosti zvoleného komunikačního modulu XBee, které nastudoval velice podrobně a precizně. Poslední část práce se zabývá již vlastním řešením práce. K programovému vybavení nemám výhrad. Implementovaný komunikační protokol se vyznačuje nízkou režií, což koresponduje s požadavkem na vysokou přenosovou rychlost. Vyrobené desky plošných spojů již nejsou na příliš vysoké úrovni. Bylo by vhodné použít SMD součástek. Student pracoval samostatně, konzultoval pouze v nutných záležitostech. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šembera, Jaroslav

Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat systém pro bezdrátový přenos informací od senzoru umístěného na otočné hlavici do PC. Tento systém má nahradit klasické připojení senzoru pomocí kabelu. S využitím dnes dostupných bezdrátových modulů se jedná o středně obtížné zadání. Student provedl podrobný průzkum trhu s běžně dostupnými bezdrátovými moduly a na jeho základě zvolil moduly XBee. Jedná se o moduly, které zajišťují kompletní komunikaci včetně kontroly přenesených/nepřenesených dat. V tomto zapojení moduly, zjednodušeně řečeno, nahrazují kabel a mikrokontrolér na straně senzoru je tak v podstatě připojen přímo k sériovému rozhraní PC. Pomocí hlavičky lze volit, zda odesílaná data patří přímo senzoru, nebo jsou určena pro konfiguraci mikrokontroléru. Samotný senzor je pak zapojen za tímto mikrokontrolérem na rozhraní SPI nebo USART. Písemná část práce podrobně popisuje rešerši dostupných bezdrátových modulů a vybraný koncept XBee. Bohužel popis samotné realizované práce studenta je relativně stručně popsán pouze v kapitole 6. Drobné výtky mám k odbornému vyjadřování v textu práce. Jinak je ale text práce logicky strukturován a postupuje od obecného popisu k jednotlivým dílčím řešením. Až na drobné nedostatky práce vypovídá o dobrých bakalářských schopnostech studenta a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 38892