PLCHOVÁ, M. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Litomyšli a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Zadání práce předpokládá ocenění rodinných domů obsáhleji, než je běžné ve standardním znaleckém posudku. Práce je vypracována svědomitě, výsledky jsou prezentovány přehledně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracovaná podrobně, na dostatečné úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, byla shromážděna a vyhodnocena databáze srovnatelných nemovitostí o 20 prvcích. Použity jsou adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je na dobré odborné úrovni. Rozsah práce je velký, některé části práce jsou ovlivněny malou praktickou zkušeností studentky se zadanou problematikou.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Oceňovací metody, které jsou součástí práce, jsou v praxi běžně používané, přínosné je zmapování situace na trhu s rodinnými domy v Litomyšli a okolí.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Při zpracování diplomové práce prokázala autorka schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Neshledala jsem žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na odpovídající úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami. Text je bez výrazných stylistických chyb.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Studentka splnila cíle diplomové práce. V dostatečném rozsahu řešila zadanou problematiku, úroveň zpracování teoretické práce je na odpovídající úrovni. V analytické části se studentka mohla více věnovat vyhodnocení jednotlivých metodik. V závěru jsou vypočteny procentuální rozdíly jednotlivých výsledků avšak. Chybí však analytické zhodnocení celkových výsledků a jejich průměrné hodnoty včetně průměrných rozdílů cen. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná, přehledná s velmi pěknou grafickou úpravou. Práce může být dobře použita jak pro praktické tak teoretické využití, využití je mírně sníženo ne zcela kvalitním vyhodnocením výsledků. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37316