KIŠ, M. Činnost realitního makléře v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Předložená diplomová práce splňuje zadané cíle. Prokázala, že zpracovatel je schopen samostatné práce a to jak v oblasti zajišťování a zpracovávání podkladů pro teoretickou část, tak v oblasti zajišťování, analýzy a vytvoření vlastních závěrů na základě informací, které si zcela sám obstaral z prostředí komerční praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle a rozsah zadání diplomové práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Celkový způsob zpracovvání a úroveň teoretické části odpovídá potřebám analitické části, sestává z části z pasáží převzatých a na jejich základě vypracovaných pasáží vlastních.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Celková úroveň zpracování analitické části odpovídá potřebám zadaného úkolu a možnostem zpracovatele jako studenta, jen postrádá ve větším rozsahu analýzy požadavků klientů a vymezení potřebných znalostí, dovedností a kompetencí realitního makléře.
Odborná úroveň diplomové práce A Úroveň diplomové práce po odborné stránce odpovídá znalostem získaným v rámci studia a možnostem přístupu studenta k informacím z komerční praxe, které si student zajišťoval v celém rozsahu zcela sám.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Informace shromážděné v teoretické části i informace osobně získané a zpracované v analitické části, jsou přínosem pro teoretické i praktické využití při práci v oboru soudní inženýrství.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou a přehled literatury jsou v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po grafické stránce je práce zpracována pečlivě a přehledně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce odpovídá zadání, po formální i obsahové stránce splňuje všechny požadované náležitosti. Praktickou část by bylo vhodné doplnit o schéma nebo tabulku s uspořádáním činností prováděných realitním makléřem a uvedením jejich časové a ekonomické náročnosti, přiřadit k nim požadavky na znalosti a dovednosti a potřebu lidských zdrojů tak, jak bylo uvedeno v zadání. Celkově je práce velmi dobře zpracována a v dostatečné míre řeší zadaný úkol. Při zpracování diplomové práce na téma „Činnost realitního makléře v praxi“ student zvolil osvědčený postup. V teoretické části objasnil pojmy, které souvisí s realitní činností, a věnoval se tématům souvisejícím s touto činností. V praktické části na příkladu fungování „franchisové“ realitní kanceláře RE/MAX uvádí služby, které realitní kancelář nabízí klientům. Podrobně popisuje jednotlivé činnosti realitního makléře při zprostředkování prodeje nemovitosti, jejich ekonomickou a časovou náročnost a požadavky na lidské zdroje (profese). Obecný popis činností dokládá konkrétním příkladem činnosti realitního makléře při zprostředkování prodeje rodinného domu v Českých Budějovicích. V závěru práce jsou uvedena doporučení, jak vybírat realitního makléře a realitní kancelář pro zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Přílohy tvoří dokumenty, o kterých se hovoří v textové části. Student měl možnost podrobně se seznámit s činností realitní kanceláře, své poznatky využil při vypracování diplomové práce a jeho práce má velmi dobrou odbornou úroveň. Grafická úprava je na vysoké úrovni, text je bez výrazných chyb, celá práce je přehledně uspořádána. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Diplomová práce splňuje rozsah a úplnost vypracování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, teoretická část byla zpracovaná podrobně, na dostatečné úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Teoretická i praktická část jsou řádně zpracovány.
Obtížnost a správnost řešení A Celkový přístup k řešené problematice je správný, diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je zpracována přehledně a je vhodnou pomůckou pro seznámení se s činností realitního makléře.
Odborná jazyková úroveň A Student používá odborné pojmy adekvátním způsobem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je sestavena přehledně, text je vhodně doplněn obrázky, tabulkami a grafy.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37317