PORUBČANOVÁ, V. Obsah vybraných biologicky aktivních látek ve Stévii cukerné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Studentka Vladimíra Porubčanová se ve své bakalářské práci věnuje charakterizaci a využití rostliny Stevia rebaudiana Bertoni. Tato rostlina obsahuje sladké látky steviolglykosidy, které byly v listopadu 2011 v České republice povoleny ke slazení potravin. Stanovení fenolických látek obsažených v této rostlině bylo předmětem experimentální části uvedené práce. Posluchačka pracovala na zadaném tématu samostatně, iniciativně a svědomitě. Úkoly plnila vždy včas a pečlivě, v potřebné míře využívala konzultací. Při plánování experimentů postupovala racionálně. Nad problematikou se zamýšlela a při potížích dokázala vždy najít vysvětlení a správnou cestu k požadovanému cíli. Zatím ještě postrádá dostatečnou míru průraznosti, která je potřebná při samostatné odborné (výzkumné) práci v laboratoři. Odpovědnost, samostatnost a odbornou stránku bakalářské práce posluchačky Vladimíry Porubčanové vysoko oceňuji a celkově hodnotím známkou VÝBORNĚ - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jurečková, Zuzana

V této práci se studentka zaměřila na aktuální téma Stévie sladké. Teoretická část je jasně a logicky členěná. Je psána gramaticky čistě s minimem překlepů. V textu však chybí odkazy na obrázky či některé tabulky. Výsledky experimentů jsou dokumentovány v přehledných tabulkách i grafech, na které také chybí odkazy. V práci je použito přiměřené množství zdrojů, jen některé kapitoly v teoretické části jsou citovány pouze jedním, a to konktrétně od strany devět až jedenáct. Celkově je možné konstatovat, že tato práce je velmi dobře zpracována a splnila všechny požadavky kladené na tento typ práce a proto ji bez připomínek doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně, za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62511