PILCH, P. Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Petr Pilch se ve svá práci věnuje měření magnetického pole v indoor prostředí motivovaným využitelností takových měření pro navigaci mobilního robotu. Práce je rozdělena na dvě části, v první je uveden přehled různých typů kompasů podle principu měření, druhá část je věnována vlastnímu měření pomocí kompasu HMC6343 s kompenzací náklonu. V průběhu řešení se ukázalo, že je měření velmi časově náročné a proto bylo provedeno méně měření, než bylo původně předpokládáno. Závěry z provedených měření není tedy možné zcela generalizovat. Pan Pilch věnoval měření velké množství času, při práci postupoval systematicky a pečlivě. Práci hodnotím známkou velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ripel, Tomáš

Pan Pilch se s v práci zabývá analýzou využitelnosti kompasu pro navigaci mobilních robotů. Práce se skládá z rozsáhlé rešeršní části popisující historický vývoj kompasu až do dnešní podoby, dále pak popisuje jeho využití v mobilní robotice a následně je provedeno praktické měření pomocí modelu HMC6343 s kompenzací náklonu. Teoretická část je zbytečně obsáhlá na úkor části praktické. Práce je přehledná, nicméně po slohové stránce nepříliš kvalitní. Objevuje se zde častá změna osoby, kapitola 7 je dokonce napsána celá v první osobě, což je pro dokument tohoto charakteru nevhodné. Přestože na práci oceňuji časovou náročnost vlastního měření a jeho vyhodnocení, vybraná měřící místa jsou si velmi podobná (například měření v blízkosti větších zařízení, či v budovách s rozdílnou konstrukcí by jistě přineslo zcela rozdílné výsledky). Vzhledem k názvu práce (Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí) bych očekával detailnější závěr ve větší návaznosti na mobilní robotiku. Z práce je patrné praktické využití získaných poznatků, ale s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám ji hodnotím známkou „C – dobře“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37330