RAJCHL, D. Design vany se sprchou pro tělesně postižené [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pečlivě, do všech detailů, zpracovaný projekt přináší řadu originálních, technických i výtvarných myšlenek. Spojení zvoleného tématu, invence, kreativity a pracovního nasazení zde prezentuje i významné humánní poselství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zamazal, Jan

Oponentský posudek diplomní práce Bc. Davida Raichla Design vany se sprchou pro tělesně postižené. Potřebnost kvalitního designu tohoto zařízení dává této práci vysoký morální kredit Předložená práce mě od samého počátku překvapila komplexností a poctivostí zpracování. Analytická část uvedená v teoretické práci je kvalitně prostudovaná a autor jí dokázal plnohodnotně využít. Student pracuje v logických krocích a tímto postupem se plánovitě přiblížil a připravil cestu k unikátnímu návrhu. Jeho originální design vany pro hendikepované je hmotově vyvážený a funkčně novátorský. Mechanismus pohybu vany směrem k uživateli je tím Kolumbovým vejcem které student přináší. Oceňuji autora návrhu který řeší všechny hygienické aspekty uživatele, a celý mycí proces který obsluha tohoto zařízení vykonává. Od prvního kroku usazení uživatele do sedáku až po přesunu na vozík či asistenci při odchodu. Konstrukčně mechanické části celého zařízení mají logické uspořádání a vzájemnou prostorovou vyváženost. Funkční kvalita a forma výsledného návrhu designu je vyladěná a logická. Celé zařízení je vstřícné pro uživatele i obsluhu, a je gradováno kultivovanou estetickou formou. Po prostudování práce pana Bc.Davida Rajchla mu mohu blahopřát a rovněž i vedoucímu práce panu docentovi ak. sochaři Ladislavu Křenkovi. Otázka pro studenta Jak by jste omezil odstřik vody z prostoru kolem vany ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37333