VELIČKA, P. Adaptivní aktivní pásmová propust [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jiří

Student Pavel Velička ve své práci navrhl a realizoval funkční vzorek ARC filtru typu pásmové propusti 4. řádu s elektronicky řízenými parametry. Ve své práci teoreticky rozebral možnosti řešení a na základě rozboru a PC simulací provedl konečný návrh analogové i digitální části obvodu. Zapojení realizoval a dosažené parametry filtru ověřil měřením funkčního vzorku. Při řešení bakalářské práce postupoval systematicky a samostatně, prokázal velmi dobré teoretické znalosti a dostatek praktických zkušeností, které uplatnil při realizaci funkčního vzorku. Zadání práce splnil na velmi dobré úrovni. Vzhledem k celkovému přístupu a dosaženým výsledkům hodnotím jeho práci jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Murina, Milan

Bakalářská práce studenta Pavla Veličky řeší návrh elektronicky přeladitelného filtru pásmové propusti 4. řádu. V teoretické části autor práce provedl analýzu zapojení filtrů pomocí počítačových simulací. Na základě analýzy provedl výsledný návrh zapojení filtru. Další část práce obsahuje návrh řídících obvodů pro indikaci a nastavení jednotlivých parametrů filtru, pro které navrhl hardwarovou i softwarovou část. Výsledné parametry funkčního vzorku ARC propusti ověřil v závěru práce měřením. V práci poněkud postrádám popis způsobu nastavení parametrů filtru a širší rozsah ověření parametrů filtru. Z bakalářské práce vyplývá, že student prokázal dobré znalosti při vlastním návrhu a realizaci analogových i číslicových částí obvodů filtru. Celkově dobrou úroveň práce snižuje poměrně značný počet gramatických a tiskových chyb, závěr práce pak postrádá adresnější porovnání navržených a dosažených parametrů obvodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 31198