ŠÍR, L. Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce splňuje zadání. Student popsal obecné postupy při místním šetření, analyzoval požadavky metod používaných pro oceňování nebytových objektů na údaje, i když ne důsledně, v některých případech pouze odkazuje na přílohy v oceňovacích předpisech. Pro jednotlivé metody a typy nebytových objektů popsal obecně postup při místním šetření včetně společných postupů, které se v textech neustále opakují. Pro společné údaje potřebné pro ocenění vybraných nebytových objektů vypracoval tabulky, které se dají využít při místním šetření. Vypracoval rovněž tabulku s přehledem podkladů, ze kterých je možné získat údaje pro oceňování, a zdrojů, kde se dají získat. Tato tabulka však není zcela v souladu se slovním popisem v textové části. Při ocenění zámečnických dílen v praktické části podrobně popsal přípravu podkladů pro ocenění a pro zápis údajů zjištěných při místním šetření použil vypracované tabulky. Grafická úprava diplomové práce je dobrá, textová část je na nižší úrovni, v textu se vyskytuje hodně gramatických a stylistických chyb. Celkově lze práci hodnotit uspokojivě, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Diplomová práce odpovídá zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části student vysvětluje základní pojmy související se zadaným tématem, uvádí způsoby oceňování nebytových objektů a seznamuje s podklady potřebnými pro oceňování.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Student provedl analýzu metod používaných pro oceňování jednotlivých typů nebytových objektů z hlediska požadavků na vstupní údaje, ne však důsledně. Vyhodnotil a porovnal požadavky jednotlivých metod na údaje, které je potřebné zjišťovat při místním šetření pro jednotlivé typy nebytových objektů. Postup při místním šetření popisuje obecně, pro zjišťování údajů společných pro oceňovací metody a více typů nebytových objektů vypracoval tabulky, které se dají využít pro doplňování údajů při místním šetření. Tyto tabulky použil v praktické části při zapisování údajů z místního šetření.
Odborná úroveň diplomové práce D Student v práci používá obecné postupy.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Popis postupu při místním šetření nebytových objektů je příliš obecný, vytvořené tabulky se dají při místním šetření využít, chybí však jejich souhrnné uspořádání.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D Některé citace jsou nepřesné a také se v práci vyskytuje chybné uvedení zdroje. U některých tabulek není zřejmé, zda byly převzaty nebo je vytvořil student
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Formální uspořádání je vcelku správné, v některých kapitolách se opakují podobné pasáže, práce obsahuje řadu gramatických a stylistických chyb.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jachan, Tomáš

Student splnil cíle diplomové práce. Shrnul obecné postupy při provádění místního šetření, navrhl postup provádění místního šetření a vypracoval seznam podkladů potřebných pro ocenění vybraných typů nebytových objektů. Zjištěné poznatky aplikoval v praktické části práce při ocenění záměčnických dílen v Dolní Rožínce. Práci chybí více vlastní invence. Hodnotu práce velmi snižují časté pravopisné a stylistické chyby v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Student vypracoval diplomovou práci dle zadání. Metodiku ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových prostorů rozvinul na 8 různých případů ocenění. V některých částech je práce neúplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Student se při řešení cílů práce držel obecně užívaných postupů a doporučení, které v diplomové práci patřičně shrnul do jednotné formy.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C V práci chybí vlastní invence do problematiky, student jen shrnul obecné postupy.
Obtížnost a správnost řešení D I přes velké množství vybraných druhů nebytových objektů a množství různých případů ocenění se jedná jen o shrnutí obecných postupů při místním šetření a využití tabulek z příloh oceňovací vyhlášky bez jejich patřičné kompletace.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínosem je shrnutí obecných postupů a podkladů nutných k řádnému provedení místního šetření. Praktické využitelnosti chybí vytvoření komplexního výstupu (formuláře) použitelného pro znalce při místním šetření.
Odborná jazyková úroveň C Jazyková úroveň studenta je průměrná, v práci se objevují některé neodborné termíny.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E Práce vykazuje velké množství překlepů, často chybí shoda podnětu s přísudkem, struktura práce je nepřehledná, citace jsou nepřesné.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37323