HADAČ, V. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Třeboň a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Předložená práce obsahuje náležitosti diplmové práce, má výše uvedené nedostatky a pochybení. Předloženou práci doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Práce obsáhla všechny náležitosti vymezené zadáním, ovšem vlastní zpracování tématu je průměrné. Cílem práce bylo vyhodnotit míru odlišnosti mezi obvyklými a administrativními cenami garáží v dané lokalite. Tento aspekt problematiky autor téměř opomenul a poukázal na tuto odlišnost pouze prostřednictvím grafu až na závěr.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část diplomové práce je zpracována zčásti i mimo vlastní téma, autor se zde zaobírá i aspekty, které se tématu přímo netýkají a nejsou předpokládány ani zadáním práce (např. pomůckami k měření, veškerými právy zapisovanými do katastru nemovitostí, v práci nepoužitými druhy cen). V teoretické části je vše nezbytné k vypracování analytické části práce, je na průměrné úrovni je z převážné části pouze seskládána z různé literatury s minimálním vlastním přínosem autora.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň diplomové práce je na průměrné úrovni. Autor v tabulkách uvádí, že ocenění je provedeno podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. avšak ocenění je provedeno k roku 2011, tj. má být uvedeno, že ocenění je provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. Výpočet je však už proveden podle správné vyhlášky.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Poznatky diplomové práce a jejich možné praktické i teoretické využití jsou vzhledem k nedostatečné interpretaci výsledků práce v závěrečné části diplomové práce prakticky téměř bez přínosu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D V analytické části práce jsou nedostatky v popisu garáže a to zmínka, zda tvoří nebo netvoří příslušenství nějaké stavby, jak je patrné z přiložených katastrálních map. Výpočty porovnávacím způsobem jsou provedeny správně, taktéž tabulky jsou použity správně dle aktuální vyhlášky. U garáží tvořících příslušenství k rodinnému domu je použité Kp v rozporu s § 44 odst. 2 písm. a) a e), což zkresluje tyto výpočty. U jednotlivých objektů je přehledně zpracováno technické řešení stavby. Závěr práce je na nedostačující úrovni, protože celá jedna polovina závěru je popis tématu diplomové práce a členění práce. V závěru chybí detailní rozbor výsledků získaný z různých použitých způsobů ocenění a celkový závěr a doporučení.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Citace použité v práci jsou provedeny v souladu s normou, stejně tak i přehled literatury, výjimku tvoří části citací www stránek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce byla zpracována přehledně, na průměrné úrovni. Obrázky, grafy a tabulky jsou řádně označeny a popsány, u převzatých obrázků a map však chybí jejich zdroje. Na obrázcích č. 3 a 4 je chybně uvedeno stejné číslo garáže 9.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mikulášek, Martin

Předložená práce s výše uvedenými výhradami splňuje požadavky na diplomovou práci. Celkově ji lze hodnotit jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Úplnost vypracování práce hodnotím na základě definovaných cílů jako dobré, avšak větší prostor mohl být věnován prezentaci a vyhodnocení výsledků v závěru práce, který je více než stručný.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Teoretická část věnuje poměrně velký prostor tématům nesouvisejícím přímo se zadáním práce na úkor části praktické.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D V praktické části bylo ocenění provedeno odpovídajícími metodami, ale chybí zde informace o tom, zda nemovitosti jsou či nejsou příslušenstvím stavby. Dále jsou ve výpočtech nesrovnalosti zkreslující celkové výsledky (např. chybné zařazení místní části Břilice mezi samostatné obce a následně chybně použitá tabulka indexu polohy u ocenění porovnávacím způsobem, dále chybné koeficienty K5 a Kp u garáží č.6 a č.9, apod.).
Obtížnost a správnost řešení B Problematika oceňování garáží patří ke standardním tématům, svou náročností nepatří k nejobtížnějším. Nicméně přístup k řešení je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínos by měl spočívat spíše v praktické části, neboť část teoretická je z velké většiny kompilátem bez vlastního přínosu autora. Avšak na základě zmíněných nedostatků je i přínos praktické části diskutabilní.
Odborná jazyková úroveň E Odborné pojmy a formulace použité v textu jsou na dobré úrovni. Avšak jak již bylo zmíněno, teoretická část čerpá především ze zdrojů volně dostupných na internetu. Tyto však nejsou uvedeny korektně. Dále pak užitý způsob citování dle mého názoru neodpovídá současným požadavkům vysokoškolské kvalifikační práce, neboť citované pasáže nelze prakticky dohledat, nejsou-li v citacích uvedena čísla stran, na nichž se nacházejí.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemná a grafická úprava má určité nedostatky. Přestože jsou obrázky, grafy a tabulky řádně popsány, u převzatých nejsou uvedeny zdroje.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 37328