TYLŠAROVÁ, S. Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění jednotlivých typů objektů užívaných pro bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Předložená diplomová práce je zpracována dle zadání a na požadované úrovni. Zvolený přístup pro zpracování zadané tématiky je správný. Studentka v úvodní části vysvětluje základními pojmy, které dále v práci používá, analyzuje jednotlivé metody používané při oceňování objektů pro bydlení a jejich požadavky na vstupní údaje. Na základě vyhodnocení požadavků oceňovacích metod na vstupní údaje pak uvádí podklady, ze kterých je možné potřebné údaje získat, a navrhuje postup při ohledávání nemovitosti se zaměřením na ověřování a zjišťování těchto údajů. Při zpracování této části diplomové práce se studentka dopustila několika nepřesností, které jsou způsobeny zejména malou praktickou zkušeností. V praktické části na konkrétním příkladu uvedla způsob zjišťování údajů pro zvolený způsob ocenění objektu pro bydlení a postup při místním šetření. Studentka touto prací prokázala, že je schopna samostatné práce a že své teoretické znalosti dovede využít v praxi. Celková úroveň diplomové práce je dobrá a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomová práce splňuje rozsah a úplnost vypracování.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je zpracována v dostatečném rozsahu, vyskytují se zde některé nepřesnosti.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Zvolený přístup je správný,úroveň zpracování je dobrá, závěrečné souhrnné tabulky nejsou příliš přehledné.
Odborná úroveň diplomové práce C Diplomová práce je na dobré odborné úrovni, způsob zpracování je ovlivněn malou praktickou zkušeností studentky se zadanou problematikou
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce by mohla být vhodnou pomůckou při přípravě na místní šetření.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V diplomové práci jsou užity odborné pojmy a formulace na dobré úrovni, přehled literatury je uveden náležitou formou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Grafická úroveň a celkové uspořádání práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Weigel, Lubomír

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Předložená diplomová práce čítá 80 stran textu a dalších 15 stran příloh, a v souladu se zadáním seznamuje s možnými metodami ocenění objektů k bydlení, s podklady potřebnými pro ocenění, s místním šetřením, jeho průběhem a s přípravou na ně. Na základě toho pak studentka uvádí návrh postupu pro místní šetření. Z pohledu zadání je tedy diplomová práce úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Cílem práce je vytvořit návrh postupu pro provádění ohledání různých typů objektů bydlení s ohledem na jednotlivé metody oceňování. Pro splnění tohoto cíle studentka uvedla a analyzovala metody používané pro oceňování objektů bydlení a vyhodnotila požadavky jednotlivých metod oceňování na podklady a údaje vyžadující zjištění nebo ověření při místním šetření. Zvolený přístup považuji za velmi dobrý.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Diplomová práce co do řešení práce vychází z požadavku řádné přípravy místního šetření a jeho korektního průběhu, a z vyhodnocení požadavků jednotlivých metod oceňování na doklady, podklady, pomůcky a údaje, které je třeba při místním šetření zjistit nebo ověřit. Studentka tyto požadavky porovnala a zpracovala, a na tomto základě vytvořila návrh metodiky pro provádění místního šetření na objektech bydlení. K práci připojila i praktickou část, v níž na vzorovém příkladu místního šetření na rodinném domu v Jeseníkách ukázala zásady postupu této znalecké činnosti a možné příklady zápisů zde opatřených údajů. Na druhé straně práce není prosta některých věcných nesprávností, jako např. na str. 48, v odstavci nazvaném "Podklady": zde studentka ohledně projektové dokumentace sice správně uvádí, že u ocenění rozestavěného objektu je předložení projektové dokumentace jedním z nejdůležitějších podkladů pro ocenění a že "bez ní není téměř možné ocenění provést", ale hned k tomu zcela nelogicky a nesprávně uvádí, že "...(jedině podrobným položkovým rozpočtem) ...", což je velký omyl.
Obtížnost a správnost řešení B Téma této diplomové práce směřuje k zlepšení praktické činnosti znalce. To je pro studentku, která má ještě malé zkušenosti s odbornou znaleckou činností, poměrně obtížné. Přesto se jí navrhované řešení vcelku povedlo velmi dobře.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Téma je zaměřeno především na zkvalitnění a komplexnost praktické činnosti znalců při místním šetření, ale její návrh na postup znalce při ohledání nemovitosti a obstarání podkladů se zřetelem na určitý druh ocenění poskytuje i prostor pro ještě další zkoumání v oblasti teoretické.
Odborná jazyková úroveň C Předložená práce je napsána v českém jazyce. Přestože vyjadřování je srozumitelné a odborná terminologie je vcelku správná, je celková odborná jazyková úroveň práce zbytečně snižována některými stylistickými neobratnostmi a opakováním slov typu (zcela namátkově např. na str.52): "Všechna tato příprava se nám při místním šetření bude hodit. Na místní šetření si musíme připravit další věci, které se nám budou hodit. Jedná se především o papíry, tužka, ..." ap. Jazyková úroveň práce tedy není lepší než dobrá.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D Diplomová práce je vypracována se snahou o co nejlepší výsledek: text je rozčleněn výraznými nadpisy do kapitol a odstavců a je vhodně doplněn tabulkami s údaji a barevnými fotografiemi. V detailech ale úprava psaného textu vykazuje nejednotnost popisů u obrázků a tabulek (např. na str. 30 začíná popis za číslem obrázku 2 malým písmenem ("svinovací dvoumetr"), kdežto na téže straně níže začíná popis za číslem obrázku 3 naopak velkým písmenem ("Laserový dálkoměr"). Stejnou nejednotností úpravy také trpí tabulky (zcela namátkově např. Tab. č. 9 na str. 39, nadpisy v prvním řádku: v předposledním sloupci u slova "standard" je poslední písmeno "d" samostatně až na dalším řádku, nadpis posledního sloupce "Technický stav" je na jiné výškové úrovni než nadpis sloupce vlevo "Standard", atd). K formálním nedostatkům počítám i neočíslování stránek mezi stranou 77 a přílohou A. Také chybí očíslování stránek všech příloh, i když v seznamu příloh se na tyto stránky, na kterých se mají přílohy v práci najít, odkazuje. Zkrátka, písemná i grafická úprava má řadu takových nedostatků, že je horší než dobrá.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37322