KLÍMOVÁ, E. Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozáková, Zdenka

Diplomová práce se zabývá efektivitou stejnosměrného elektrického výboje ve vybraných roztocích obsahujících organické a anorganické sloučeniny. Efektivita výboje je stanovena tvorbou peroxidu vodíku. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: první část zkoumá generaci peroxidu vodíku v různých alkoholech, druhá část sleduje vliv materiálu elektrod na tvorbu peroxidu vodíku. Druhá část je také doplněna dalšími metodami zaměřenými na analýzu použitého roztoku (ICP-OES) a povrchu elektrod (SEM-EDS). Během řešení diplomové práce pracovala diplomantka zcela samostatně. První část práce byla realizována během jejího studijního pobytu na institutu ZIK plasmatis v Greifswaldu, v rámci druhé části práce spolupracovala na některých analýzách s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity a s Centrem materiálového výzkumu při FCH. Pravidelně konzultovala postup měření a rozbor výsledků. Vlastní práce je zpracována přehledně s dostatečným využitím literatury. Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně a jsou diskutovány jak s teoretickými předpoklady, tak z hlediska komplexní analýzy různými metodami. Závěry jsou logicky formulovány s návrhem další experimentální činnosti v dané problematice. Diplomová práce splnila zadané cíle a doporučuji ji hodnotit výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brablec, Antonín

- čtivá práce, někdy na úkor volnějšího zacházení s fyzikálními pojmy (např. na str. 10)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 58387