DOHNÁLEK, V. Multimediální služby v IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mácha, Tomáš

Student realizoval aplikaci pro přenos video souborů doplněnou o textový chat pro více klientů. Autor věnoval zbytečně mnoho místa technologii GSM namísto nového spektra multimediálních služeb, které architektura IMS nabízí. Formální stránku práce ruší interpunkční chyby, nekvalitní a nevhodně umístěné obrázky. Kapitoly 3 a 5 jsou velmi povrchní a širší rozbor problematiky by byl pro celou práci přínosný. Student pracoval převážně samostatně. Zadání diplomové práce bylo z části splněno, proto uděluji známku D, uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce D 12/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Splnění zadání E 25/50
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Student v teoretické části diplomové práce prostudoval architekturu IMS. V praktické části navrhnul aplikaci pro přenos video souborů doplněnou o textový chat pro více klientů. Z interpretace dosažených výsledků není přesně patrné co student navrhnul a co realizoval. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni, její kvalitu snižují hlavně obrázky, které jsou mnohdy nečitelné, přehnaně velké a v některých případech v anglické terminologii. Diplomová práce je vytištěná oboustranně. Student měl v práci věnovat, dle mého názoru vetší prostor službám IMS namísto popisu technologie GSM. Přes veškeré výtky lze konstatovat, že zadání diplomové práce bylo z části splněno. Navrhuji hodnotit známkou uspokojivě, D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 14257