GOTTWALD, M. Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student průběžně zpracovával zadané téma a využíval pravidelných konzultací. Při řešení dílčích úkolů postupoval obvykle samostatně, drobnou výtku mám k rozsahu využití dostupné literatury. Práce je ucelená a obsahově poměrně rozsáhlá, zahrnuje výpočet parametrů motoru analyticky, metodou konečných prvků, měření parametrů, přípravu dynamického modelu a jeho experimentální ověření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své diplomové práce zabýval simulací stejnosměrného stroje a to včetně identifikace náhradních parametrů. Nejprve se student věnoval stejnosměrným motorům, poté provedl analytickou identifikaci parametrů pro simulační model. Dále vytvořil model motoru v programu FEMM a pokusil se pomocí metody konečných prvků provést identifikaci parametrů. V navazující části provedl identifikaci parametrů pomocí měření a následně hodnoty parametrů získané různými postupy identifikace porovnal. Pro motor dále vytvořil simulaci a výsledky ze simulace na závěr porovnal s měřenými hodnotami a průběhy. Po odborné stránce mám k práci pouze drobnou výhradu a to v tom, že by bylo dobré doplnit alespoň přibližně chybu měření, která se mohla při měření průběhů proudu vyskytnout, vzhledem k tomu, že tato chyby může mít vliv i na průběhy. Po formální stránce nemám k práci výhrady. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 35725