GRÚBEL, M. Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Slanina, Martin

Úkolem studenta byla implementace známé bezreferenční metriky pro hodnocení kvality obrazu do stávajícího dekodéru algoritmu H.264/AVC. Obtížnost zadání spočívala zejména v nutnosti detailně analyzovat zdrojový kód dekodéru, zorientovat se v něm a tento obsáhlý zdrojový kód modifikovat. Byl vytvořen a optimalizován funkční software realizující metriku, a tím bylo zadání práce splněno. V průběhu semestru student pravidelně docházel na konzultace a předkládal dílčí výsledky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A/90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Číka, Petr

Předložená diplomová práce je zaměřená na hodnocení kvality komprimovaných videosekvencí standardu MPEG-4 - H.264/AVC pomocí PSNR V teoretické části autor stručně popisuje standard MPEG-4 H.264/AVC a principy měření kvality kódované videosekvence. V druhé části se zabývá implementací techniky pro měření kvality pomocí PSNR do referenčního dekodéru. Jsou zde popsány jednotlivé třídy dekodéru a změny, které byly v těchto třídách provedeny. Následuje testování algoritmu na různých videosekvencích. Výsledky testů jsou uvedeny přehledně v tabulkách. Autor v kapitole 2.1.1 uvádí, že jeden makroblok se skládá z 16x16 Y a 8x8 Cb a 8x8 Cr vzorků. Toto tvrzení je sice správné, ale existují i jiné typy makrobloků, které již nejsou uvedeny. V praktické části mám výtku ktabulce 6 na straně 26. Zde autor uvádí, jaký čas ušetřil při optimalizaci dekodéru - z tabulky však vyplývá, že optimalizace čas výpočtu prodloužila. Dále není uvedeno, jaký hardware byl použit při testování, což při těchto typech výsledků považuji za důležité. Z formálního hlediska autor používá 1. osobu, což by se v technických pracích nemělo vyskytovat. Nelíbí se mi taktéž použití slova softvér - toto slovo se dle mého názoru používá v anglickém tvaru software. Seznam literatury je špatně číslován - není seřazen ani podle abecedy, ani podle výskytu. V práci chybí seznam obrázků a tabulek. I přes všechny výtky navrhuji práci klasifikovat známkou B/83 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 31123