STOLKOVÁ, D. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Práce by mohla být jak v dispozičním, tak objemovém a výrazovém řešení ještě dopracována. Práce s hmotou nad korunovou římsou – jak z ulice Vídeňská tak z Táborského nábřeží - je nepřesvědčivá. V dispozici zejména parteru není využit potenciál místa – nábřeží, frekventovaná pěší trasa.apod. Otázky a náměty k obhajobě: Proč jste stejný princip fasády – jako je fasáda do rušné ulice - použila beze změny i v klidové dvorní části? Proč na severní fasádě nepracujete se stejnými “rozehranými” prvky na fasádě. Proč jste výškové řešení objektu tj.- změnu výšky atiky do ulice Vídeňská, provedla v poloze při okraji parcely?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala soustavně. Práce s hmotou byla průběžně konzultována, avšak bez hlubšího pochopení za strany studentky.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Uřídilová, Marcela

Kvalita návrhu spočívá v kompaktním doplnění nároží, nenarušuje kontext lokality, avšak nutná by byla další práce s měřítkem budovy. Cenné je osobité řešení ubytovacích jednotek studentů, které však není doplněno silným prostorovým konceptem budovy jako celku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Projekt navrženou hmotou vytváří pevné nároží a logicky tak reaguje na dotvoření kompaktní zástavby ulic Vídeňská, Táborského nábřeží, L.Kopečná a Kamenná, je dalším krokem k uzavření bloku odpovídajícímu urbanistické situaci. Problém různorodého měřítka lokality je řešen ustoupením hlavní hmoty a navázáním na římsu bytových domů v uliční frontě Táborského nábřeží, avšak ze strany ul. Vídeňské je měřítko stále neúměrné – hmota 6. a 7. podlaží konkuruje Klášteru Milosrdných bratří a sousedním budovám. Návrh nevyužívá potenciálu místa – využití parteru k propojení nábřeží s ul. Vídeňskou a „objevení“ nábřeží jako městského prostoru.
Architektonické řešení C Jde o jednoduchý průměrný koncept budovy s vnitřním dvorem, vhodně využívající vlastnosti pozemku, střídmé řešení fasády. Návrh se částečně zabývá hledáním osobitého řešení studentského bydlení v dispozičním řešení, které se promítá do fasády a umožňuje výtvarnou práci střídání prázdného prostoru lodžií s hmotou. Toto prostorové řešení však není úplně v dispozicích vyladěno s celkovou strukturou konstrukční a prostorovou, a tak není nedosaženo čistého rytmu na fasádě a výtvarné řešení je oslabeno. Tady by projekt vyžadoval další pokračování. Použití venkovní stínící techniky na fasádě je efektní, avšak vzhledem ke světovým stranám (sever a východ) ne příliš funkčně opodstatněné - přihlédnuto k finanční náročnosti těchto prvků.
Provozní řešení C Provozní řešení působí přehledně, splňuje požadavky norem, vhodně je řešena dispozice obytných místností vůči světovým stranám a společenských prostor do Vídeňské ul. a Táborského nábřeží jako součást městského prostoru. Osobitým přínosem je vizuální propojení ulice Vídeňské a vnitřního dvora skrze skleněné stěny menzy. Příliš komplikovaně je navrženo zásobování a přístup zaměstnanců menzy, z návrhu není jasně řešeno zásobování kavárny, v menze chybí záchod pro imobilní. Cenný je koncept prostorového řešení studentského pokoje – sdružování 2 ubytovacích jednotek doplněných o relaxační zónu s kuchyňkou. Chybí úklidové komory na patrech.
Technicko konstrukční řešení D Zvolené konstrukční řešení je pro tento objekt vhodné, chybí zmínka o způsobu založení objektu v dané lokalitě a technickém zázemí objektu. V půdorysech 2.NP až 7.NP není odlišen skeletový konstrukční systém ve vztahu k ostatním konstrukcím (chybí modulové osy). Výkres Detail fasády byl nedostatečně prezentován
Formální úroveň C Předložená dokumentace dosahuje průměrné grafické úrovně, vyjádření odpovídá architektonické studii. V situaci chybí označení počtu nadzemních a podzemních podlaží a napojení na dopravní infrastrukturu (vjezd do garáží). V půdorysech chybí přehledné grafické měřítko. Zpracování pohledů by prospělo doplnění stínů pro dosažení plastičnosti fasády, dále zákres stínících systémů. Řezy jsou příliš schematické, chybí konstrukční výšky, rozlišení vodorovných stropních konstrukcí a podlahové vrstvy, chybí zakreslení založení objektu (nedostatečná tloušťka základové desky, chybí piloty), není patrné zateplení stropní konstrukce nad nevytápěným prostorem. Detail fasády nebyl předložen v požadovaném měřítku 1:50.
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 39659