LOKOTSCHOVÁ, R. Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Diplomantka studovala v kombinované frmě studia, proto měl být kladen větší důraz na teoretickou přípravu a práci s literaturou. Přes krátký čas na realizaci experimentů diplomantka zvládla poměrně dobře finalizaci diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využívání konzultací při řešení práce B
Závěry práce a jejich formulace D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Kvalita zpracování výsledků C
Využití poznatků z literatury C
Studium literatury a její zpracování C
Splnění požadavků zadání B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čeppan, Michal

Str. 61 - Diskusia o výsledkoch merania rovnomernosti pôsobenia ozónu v komore nie je podložená údajmi. Str. 61, druhý odstavec - konštatovanie o vzrastajúcej odolnosti voči ozónu len na základe uvedených gravov nie je dobře preukázané. Prečo sa napr. priebehy nezobazili v jednom grafe? Obr. 48 - Slovo "Pokles" v názve obrázku nie je vhodné, všetky závislosti nemajú klesajúci charakter. Kap. 5.1.3 - Je uvedený len popis údajov v tabuľkách, porovnanie a diskusia chýba. Na viacerých miestach sa uvádza, že bariérové vlastnosti lakov závisia od homogentiy a pórovistosti vzoriek celofánu. Ak som tomu porozumel, celofán sa použil ako nosný materiál pre vzorky laku. V takom prípade však bariérové vlastnosti lakov nezávisia od vlastností celofánu, ale zrejme je tento test zaťažený nepravidelnou systematickou chybou. Na viacerých miestach práce sa porovnávajú získané výsledky bez udania intervalov spoľahlivosti (narp. obr. 54).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 58476