JERMOLAJEV, Š. Kontinuální odvalovací broušení čelního ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku kontinuálního broušení čelního ozubení. V souladu se zadáním je práce členěna do pěti nosných kapitol. V úvodních kapitolách autor identifikuje čelní ozubení jako konstrukční prvek ozubených kol a charakterizuje metody jeho broušení. Těžiště práce je zaměřeno na technologické aspekty broušení čelního ozubení metodou Reishauer a související technologické podmínky. Zvláště oceňuji výsledky zpracované v poslední kapitole, zaměřené na vybrané parametry přesnosti čelního ozubení. Během zpracování diplomové práce postupoval autor samostatně a iniciativně. Využíval poznatky získané během studia, z dborné literatury a dalších pdkladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce pojednává o obecné identifikaci technologie kontinuálního odvalovacího procesu broušení čelního ozubení. Po obecném teoretickém úvodu se zaměřením na základní definice ozubení následuje obsáhlý podrobný rozbor technologie procesu kontinuálního odvalovacího broušení, doplněný o analýzu parametrů brousicího procesu a jejich vliv na integritu povrchu boků zubů. V experimentální části práce jsou provedeny praktické zkoušky s následným podrobným vyhodnocením. Autor prokázal dobrou orientaci a výborné znalosti v problematice broušení a dále schopnost posuzovat problémy v širších souvislostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63310