KOZÁK, O. Diferenciály osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Pěkně zpracovaná závěrečná bakalářská práce kompilačního charakteru zaměřená na moderní trendy ve vývoji diferenciálů automobilů. Bakalář pracoval zodpovědně, aktivně a iniciativně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění tématu, později k upřesnění zamýšleného řešení. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Student Ondřej Kozák předložil závěrečnou bakalářskou práci kompilačního charakteru, jejímž cílem bylo zpracovat ucelený přehled moderních trendů vývoje diferenciálů osobních automobilů. Kvalitu práce snižuje místy málo srozumitelný popis principů činnosti a funkce uváděných diferenciálů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 30011