PÁČ, L. Analýza možností zkvalitnění služeb v oblasti zprostředkování obchodu s nemovitostmi v podmínkách České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce řeší zadání úplným způsobem.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Postup řešení je vhodný.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Práce podrobně analyzuje současný stav v oblasti realitních služeb a přehledně analyzuje existující problémy odvětví, které vyžadují řešení. V návaznosti na varianty řešení připravené pracovní skupinou vedenou pracovníky MMR hodnotí vhodnost sledovaných kritérií z hlediska podstatnosti, avšak bez jasného hierarchického uspořádání, které by logicky vyústilo do použité množiny kritérií zvažovaných v předložené práci. Hodnotící kritéria jsou však zvolena uvážlivě.
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce má přínos pro praktické využití a podnětná je možnost navržená v kapitole 5 inspirovaná úpravou podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce je zpracována čtivě, s některými jazykovými nedostatky. V některých pasážích však autor používá pojmy sice vžité v realitní praxi, avšak takové, které by bylo vhodné nahradit pojmy odbornými.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlíková, Andrea

Úroveň a rozsah zpracování diplomové práce je na dobré úrovni, vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obtížnou a nepřehlednou problematiku. Práce podrobně analyzuje současný stav v oblasti realitních služeb a přehledně analyzuje existující problémy odvětví, které vyžadují řešení, v návaznosti na varianty řešení připravované pracovní skupinou vedenou pracovníky MMR – hodnotí vhodnost sledovaných kritérií z hlediska podstatnosti, i když bez jasného hierarchického uspořádání s logickým vyústěním do použité množiny kritérií. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Cílem diplomové práce bylo kriticky analyzovat současný stav v oblasti obchodu s nemovitostmi a navrhnout možnost zlepšení, které by tuto oblast příznivě ovlivnily – cíl byl splněn, ale z hlediska uplatnění chybí jasný a přehledný závěr zjištěných poznatků analyzovaných v kapitole 4.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A V práci je popsáno vymezení problémové situace, včetně výsledků možných variant od zachování stávajícího stavu po úpravu živnostenského zákona + vznik speciálního zákona „o realitním podnikání“. Část je věnována historickému kontextu od r. 1948 – 1989, pak období po listopadu 1989, v další části je provedena analýza současného stavu, včetně uvedení základních pojmů – zvolený přístup a hodnotící kritéria zvolena vhodně a uvážlivě z hlediska podstatnosti, ale bez jasného hierarchického uspořádání.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň zpracování je dobrá, i když bez konkretizovaného závěru, práce je provedena pečlivě, použité metody jsou vhodné.
Obtížnost a správnost řešení C Daná problematika je poměrně obtížná, vzhledem k současnému stavu v oblasti obchodu s nemovitostmi a jeho nutnosti legislativního řešení, analýza je provedena správně, ale bez jasných závěrů.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce má, po doplnění přehlednosti závěru, přínos pro praktické využití s podnětem možností inspirace z jiného oboru.
Odborná jazyková úroveň C Jazyková úroveň je dobrá, s některými jazykovými nedostatky, které ale nesnižují srozumitelnost práce, v některých částech jsou autorem používány pojmy sice užívané v realitní praxi, které by bylo vhodné nahradit odbornými pojmy.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemná a grafická úprava je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 59607