STŘÍBRNÝ, J. Výroba součásti "regulační člen" protlačováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a ověřit možnost výroby součásti s názvem „regulační člen“ protlačováním. Při řešení tohoto úkolu postupoval Bc. Jan Stříbrný systematicky a iniciativně. Zodpovědně zpracovával dílčí úkoly, pravidelně konzultoval jak u vedoucího DP, tak ve výrobním závodě. Poznatky získané v rešeršní části práce i podněty z konzultací při řešení dílčích problémů vhodně aplikoval. Cíle formulované v zadání práce jsou splněny. Výsledkem diplomové práce je navržená a prakticky ověřená změna technologie výroby součásti, která přináší značné úspory výrobních nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Forejt, Milan

Diplomová práce Jana Stříbrného je zaměřena na technologii kombinovaného protlačování při výrobě polotovaru dílce kalíškového tvaru se stopkou. Ve smyslu zadaného rozsahu a cílů zadání je diplomová práce úplná. Z rozboru součásti dle obr.2 vyplývá, že válcový silnostěnný kalíšek je mj. opatřen výřezy. Studijní část DP je zaměřena na problémy objemového tváření, zvláště pak na technologie zpětného a dopředného protlačování. Diplomant zde uvádí vztahy osvědčených výpočtových modelů podle Feldmanna a Siebela a také vztahy pro výpočet rychlostí deformace v osovém a radiálním směru. Rovněž zohledňuje výpočet rychlostí deformace v hlavních směrech. Dále je podle osvědčených vzorů uveden přehled aktivních nástrojů pro protlačování. Dále diplomant stručně pojednává o výběru nástrojových materiálů a o materiálech vhodných k protlačování. Vzhledem k zadání věnuje hlavní kapitolu 3 protlačování slitin hliníku s důrazem na tepelné zpracování předmětné slitiny AW 6082 (Al-Mg-Si). V kapitole 4. stručně pojednává o strojích k protlačování za studena. V posouzení současného stavu řešení je porovnána technologie obrábění, kování a protlačování. Návrh technologie výroby zadané součásti řeší ve třech variantách a vzhledem k chování předmětné slitiny při prováděných pěchovacích zkouškách (mírný nárůst zpevnění), dospívá k rozhodnutí o výrobě z kaloty v jedné operaci kombinovaným protlačováním v univerzálním protlačovadle. Předložená diplomová práce představuje konkrétní řešení s aplikacemi běžných vzorů. Velmi kladně lze hodnotit přístup k návrhu a snahu o experimentální ověření materiálového modelu. Dále měření tvrdosti na osovém řezu a snahu o metalografické hodnocení s návrhem na odstranění přeložky. Velmi zajímavý je výsledek ekonomického hodnocení s významnou nízkou hodnotou ekonomické série 14814 ks. Výsledky řešení a jejich zpracování jsou technicky přijatelné a použitelné v praxi. Doporučuji diplomovou práci Bc. Jana Stříbrného k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63367