PETRUŠOVÁ, P. Posouzení kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav těkavými organickými látkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Předmětem diplomové práce bylo využití pasivních vzorkovačů typu Radiello pro zjišťování obsahu těkavých organických látek v pracovním ovzduší. S těmito vzorkovači dosud na našem ústavu nebyly žádné zkušenosti. Lze konstatovat, že diplomantka uložený úkol zvládla na velice dobré úrovni. Při jeho řešení se musela potýkat s celou řadou problémů, které sebou přináší zavádění nové analytické techniky, ale i dalších neočekávaných komplikaci. Velmi kladně hodnotím aktivní přístup diplomantky k řešení jednotlivých dílčích kroků, a zároveň i její přiměřenou samostatnost vyváženou relativně intenzivní komunikací s vedoucím DP v průběhu vypracovávání diplomové práce. Výše uvedenému odpovídá i dílčí hodnocení v jednotlivých kritériích, kde jediný stupeň B v kritériu „Kvalita zpracování výsledků“ odráží diplomantčiny občasné komplikace při přenosu fakt z roviny myšlenkové do podoby psané. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a jako celek hodnotím stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce řešila aktuální problematiku kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav. Práce je sepsána celkem na 96 stranách, včetně 6 příloh, část teoretická i praktická má stejný rozsah. Autorka při práci čerpala celkem z 66 literárních pramenů a zdrojů, přičemž 21 odkazů představuje bezpečnostní listy, 6 odkazů tvoří firemní webové stránky a 2 odkazy jsou z oblasti legislativy, tj. zákon a směrnice. Zbývajících 37 odkazů jsou časopisecké publikace, úplné texty zveřejněné ve sbornících z mezinárodních a národních konferencí a knižní publikace. Práce je psaná velmi pěknou češtinou, téměř bez překlepů, po stylistické stránce výborně. Pouze bych doporučila, že by mělo být používáno jednotné názvosloví chemických sloučenin. V tabulce 18 na str. 45 jsou prezentovány tři různé názvy jedné sloučeniny (ethylacetát, ethyl-acetát, etylacetát). Výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů; v příslušné kapitole Výsledky a diskuse jsou znázorněny kalibrační grafy všech hodnocených sloučenin, v tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty LOD a LOQ pro stanovení cílových látek a provedeno vyhodnocení vzorků z jednotlivých odběrů. Prezentace výsledků je v tomto případě velmi přehledná, za souhrnnými tabulkami následují grafy znázorňující porovnání koncentrací daných látek experimentálně stanovených s přípustným expozičním limitem. Do závěru jsou shrnuty veškeré získané poznatky. Předložená práce představuje ucelenou studii, která jistě napomůže zvýšit bezpečnost práce a pracovní prostředí na pracovišti v Gumotexu, a.s. Na základě toho hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33041