ZEMAN, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

V práci mohlo být lépe zpracované ekonomické zhodnocení řešení. Náklady jsou v práci zmíněny nicméně přínosy pouze implicitně. Otázka: Jaké jsou přínosy navrženého řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Potměšil, Tomáš

Diplomant prokázal znalost v oblasti IS a splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Vyzdvihl bych originalitu při posuzování nežádoucích událostí. Práce je vynikajícím způsobem zpracována a dobře se čte, nicméně z pohledu nezaujatého čtenáře je dosti teoretická, místy až abstraktní. Student ovšem zpracovával vlastní téma pro spol. Siemens a není proto pochyb o jeho zdatnosti v daném tématu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63210