KAŠPÁREK, V. Syntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Michal

V poměrně stručné teoretické části se diplomant zaměřil na krátké informace o oxidu titaničitém a jeho dopování s cílem zvýšit účinnost fotokatalytické generace vodíku. Diplomant vykonal velké množství experimentální práce, kterou bylo poměrně složité přehledně popsat. V práci jsou uvedeny výsledky analýz kombinovaných způsobem – tj. grafické výsledky měření pro jeden vzorek a sumarizující tabulka výsledků pro ostatní vzorky téhož typu. Tento způsob účelně zkracuje text diplomové práce. Práce obsahuje mnoho cenných výsledků. Po formální stránce se diplomant dopustil drobných typografických chyb, ale většina grafů neodpovídá typografickým standardům. Diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na VŠKP, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 59696