GRAUZĽOVÁ, Ž. Výkon realitní činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Celkově práci hodnotím výborně, protože analytická část obsahuje původní průzkum studentky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle a zadání bylo dodrženo.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem; vhodné by bylo uvážit některá širší zobecnění a jejich větší zasazení do právního a etického rámce včetně nekalých praktik a ochrany spotřebitele.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vlastní analytická část je výborná a nemám k ní zásadních připomínek.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce má odpovídající odbornou úroveň a prokazuje samoastný odborný přístup studentky k dané problematice.
Přínos pro praktické i teoretické využití A práce je bezprostředně prakticky využitelná, zejména při zobecnění své analytické části.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Chybí však širší použití literaty, a to aktuální, např. Eliáš z roku 1989, kdy máme hodně další literatury novější, např. od Hajna k tomuto tématu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Nemám připomínek
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanák, Jakub

Práci považuji ve srovnání s ostatními posuzovanými pracemi za zdařilou (též s ohledem na provedený dotazníkový průzkum), byť její hodnocení je nutné snížit především s ohledem na to, že do značné míry opomenula některé aspekty rozebírané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E Autorka si téma práce velmi zúžila, když se zaměřila v podstatě pouze na problematiku používání nástrojů etiky realitními kancelářemi, které sice mělo být nedílnou součástí řešení, ale jistě ne řešením jediným. V důsledku toho se konkurenčním i cenovým otázkám či ochraně spotřebitele věnovala jen okrajově.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Autorka použila metody předpokládané zadáním práce, hodně úsilí věnovala případové studii, ovšem úroveň hodnocení je nutné i zde snížit s ohledem na výše uvedené zúžení rozboru problematiky.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Teoretický rozbor a popis nástrojů manažerské etiky může posloužit jako zdroj informací, kterých se realitním kancelářím příliš nedostává. Praktická část (případová studie) pak umožňuje učinit si představu o využití nástrojů manažerské etiky ve skutečné praxi realitních kanceláří.
Odborná jazyková úroveň A Práce je napsána srozumitelně a bez zjevných jazykových nesprávností.
Obtížnost a správnost řešení C Přestože nejde o téma nové, jde o problematiku stále aktuální, kde je k dispozici dostatek literatury i dalších zdrojů. Z těchto důvodů jde o téma průměrné náročnosti. Rovněž kvalita řešení odpovídá ostatním posuzovaným pracem, za nedostatek však považuji výše uvedenou skutečnost, že se autorka nevěnovala všem slabým a silným stránkám českého realitního prostředí, což se do hodnocení nemůže neprojevit.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je zpracována poctivě a přehledně strukturována. Ocenit je možné též grafické vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Autorka předkládá na základě popisu nástrojů manažerské etiky a analýzy dotazníkového šetření mezi realitními kancelářemi legitimní a logická doporučení. Provedený výzkum pak považuji za nejhodnotnější část práce. Autorka korektně odkazuje na použité zdroje, jejich množství je však jen průměrné (chybí např. časopisecká literatura věnující se tématu).
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37091