KADLEČEK, V. Spalovny komunálního odpadu ve státech sousedících s ČR a možnosti mezinárodního obchodu s odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ferdan, Tomáš

Cílem bakalářské práce bylo zmapování stávajících i plánovaných projektů energetického využití komunálního odpadu v příhraničních oblastech států sousedících s ČR v návaznosti na možné konkurenční prostředí. Autor projevoval aktivní přístup k dané problematice, pravidelně se účastnil konzultací a samostatně vyhledal literární a elektronické prameny. Na základě nabytých informací pak v první části práce zpracoval základní přehled o energetickém využití odpadů. Druhá část je pak věnována legislativnímu pozadí tohoto problému s důrazem na rozbor legislativních náležitostí spojených s přeshraničním obchodem s odpadem. Poslední část je pak věnována popisu situace v sousedních státech a popisu jednotlivých zařízení. Dále se autor pokusil porovnat jednotlivá zařízení a prověřit možnou závislost měrné výroby energie na tunu odpadu v závislosti na velikosti zařízení. V některých částech je práce příliš stručná a některá témata by si zasloužili podrobnější studium. Nejpatrnější je tento problém u popisu jednotlivých zařízení, u kterých by bylo vhodnější uvést podrobný popis s důrazem na volné kapacity a tedy možnost vývozu odpadu do těchto zařízení. Závěrem lze říct, že bakalářská práce byla vypracována dle zadání a všechny cíle byly splněny, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Frýba, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá zmapováním současných i plánovaných příhraničních spaloven odpadu a možnostmi transportu odpadu k energetickému využití do zahraničí. V úvodní části práce je popsána historie spaloven v rámci České republiky a je zde stručně popsána funkce spalovny komunálního odpadu. Dále je popsána legislativa související s energetickým využíváním odpadu a přeshraniční přepravy odpadů. Následuje stěžejní část práce, která se zabývá shrnutím a popisem spaloven v blízkosti hranic ČR. V části zabývající se popisem zařízení EVO je velmi stručně popsána pouze funkce jednoho zařízení. Bylo by vhodné alespoň shrnout nejčastěji běžně používané technologie na zařízeních EVO ve světě, například v případě výroby energií nebo systému čištění spalin. V kapitole 4 na obr. 4.4, 4.7 a 4.12 jsou zobrazeny mapy zařízení EVO v příhraničí. Není zde uveden zdroj obrázků ani není zřejmé propojení znázorněných bodů na mapách s tabulkami uvedenými níže. V práci se objevuje několik odkazů na nedůvěryhodné internetové zdroje (např. Wikipedia.org). Práce splňuje požadavky zadání a i přes uvedené nedostatky hodnotím práci kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63290